• Ustawa o transporcie drog...
  19.04.2024

Ustawa o transporcie drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 19.04.2024

Dz.U.2022.0.2201 t.j. - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Obserwuj akt

Rozdział 9a. Ochrona praw pasażerów

Przepisy rozdziału stosuje się do pasażerów korzystających z przewozu drogowego w ramach usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 181/2011.
1.
W przypadku gdy pasażer został zawiadomiony przez przewoźnika drogowego o nieuwzględnieniu wniesionej do niego skargi na podstawie art. 27 rozporządzenia nr 181/2011 albo nie uzyskał odpowiedzi na taką skargę w terminie określonym w art. 27 tego rozporządzenia, może wnieść skargę na przewoźnika drogowego w sprawie naruszenia przez niego przepisów rozporządzenia nr 181/2011.
2.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest:
1)
w przewozach regularnych w krajowym transporcie drogowym – organizator publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 7 organizator publicznego transportu zbiorowego ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
2)
w przewozach regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym – organ właściwy do wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym, o którym mowa w art. 18 zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych ust. 1 pkt 2 lit. a;
3)
w przewozach regularnych w transporcie drogowym realizowanych w strefie transgranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym – organizator publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 7 organizator publicznego transportu zbiorowego ust. 1 tej ustawy.
3.
W przypadku gdy przewozy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, są realizowane w formie samorządowego zakładu budżetowego, organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest wojewoda.
4.
Do skargi pasażer dołącza kopię skargi skierowanej do przewoźnika drogowego, kopię odpowiedzi na tę skargę albo oświadczenie, że odpowiedź nie została udzielona w terminie określonym w art. 27 rozporządzenia nr 181/2011, a ponadto:
1)
kopię biletu lub potwierdzonej rezerwacji na daną trasę,
2)
inne dokumenty potwierdzające naruszenie przepisów rozporządzenia nr 181/2011
– o ile je posiada.
1.
Pasażer może wnieść skargę na niewłaściwe wykonywanie obowiązków wynikających z rozporządzenia nr 181/2011 przez podmiot zarządzający dworcem, o którym mowa w art. 3 lit. o tego rozporządzenia.
2.
Podmiotem zarządzającym dworcem, o którym mowa w art. 3 lit. o rozporządzenia nr 181/2011, jest właściciel dworca, a w przypadku gdy właścicielem dworca jest spółka z udziałem Skarbu Państwa – podmiot, któremu powierzono administrowanie dworcem.
3.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, o której mowa w ust. 1, jest marszałek województwa na obszarze którego jest zlokalizowany dworzec wyznaczony do udzielania pomocy, a w przypadku gdy dworzec ten stanowi własność samorządu województwa – wojewoda.
4.
Do skargi pasażer dołącza:
1)
kopię biletu lub potwierdzonej rezerwacji na daną trasę,
2)
dokumenty potwierdzające niewłaściwe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 181/2011 przez podmiot zarządzający dworcem, o którym mowa w art. 3 lit. o tego rozporządzenia
– o ile je posiada.
1.
Skargi, o których mowa w art. 82b skarga na przewoźnika drogowego i art. 82c skarga na zarządzającego dworcem, składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2.
W przypadku gdy skarga jest składana w postaci elektronicznej, załączniki, o których mowa w art. 82b skarga na przewoźnika drogowego ust. 4 i art. 82c skarga na zarządzającego dworcem ust. 4, składa się również w postaci elektronicznej.
W przypadku wniesienia skargi na przewoźnika drogowego albo podmiot zarządzający dworcem, o którym mowa w art. 3 lit. o rozporządzenia nr 181/2011, organ właściwy do jej rozpatrzenia, określony odpowiednio w art. 82b skarga na przewoźnika drogowego ust. 2 i 3 oraz art. 82c skarga na zarządzającego dworcem ust. 3, w drodze decyzji administracyjnej, stwierdza:
1)
brak naruszenia przepisów rozporządzenia nr 181/2011 albo
2)
naruszenie przepisów rozporządzenia nr 181/2011, określając jego zakres.
1.
Organem właściwym do kontroli zgodności prowadzonej działalności z przepisami rozporządzenia nr 181/2011 jest organ właściwy do rozpatrzenia skargi, o którym mowa odpowiednio w art. 82b skarga na przewoźnika drogowego ust. 2 i 3 oraz art. 82c skarga na zarządzającego dworcem ust. 3.
2.
Do kontroli, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 85 kontrola przedsiębiorcy stosuje się.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...