• Ustawa o transporcie drog...
  19.04.2024

Ustawa o transporcie drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 19.04.2024

Dz.U.2022.0.2201 t.j. - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Obserwuj akt

Rozdział 9b. Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

1.
Tworzy się Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, zwany dalej „Rejestrem”.
2.
Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
3.
(uchylony)
4.
Rejestr zawiera ewidencje:
1)
przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
2)
poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
3)
osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
1.
W ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, gromadzi się dane określające:
1)
firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
3)
rodzaj i numer posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz numery seryjne wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
3a)
datę udzielenia posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
4)
liczbę pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
4a)
numery rejestracyjne pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgłoszonych w wykazie pojazdów, o którym mowa w art. 7a wniosek o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej ust. 7;
4b)
kraj rejestracji pojazdów, o których mowa w pkt 4a;
5)
numer seryjny licencji wspólnotowej oraz numery seryjne wypisów z licencji wspólnotowej;
5a)
status licencji wspólnotowej;
5b)
rodzaj licencji wspólnotowej;
5c)
liczbę pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej;
6)
status zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
6a)
datę zmiany statusu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
6b)
datę utraty dobrej reputacji;
7)
początek ważności licencji wspólnotowej;
8)
koniec ważności licencji wspólnotowej;
9)
datę cofnięcia licencji wspólnotowej;
10)
datę zawieszenia licencji wspólnotowej;
11)
datę wygaśnięcia zawieszenia licencji wspólnotowej;
12)
powód zawieszenia lub cofnięcia licencji wspólnotowej;
13)
numery seryjne cofniętych wypisów z licencji wspólnotowej;
14)
datę cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;
15)
datę wygaśnięcia cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;
16)
imię i nazwisko przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy oraz datę i miejsce jego urodzenia;
17)
imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem oraz:
a) datę i miejsce urodzenia,
b) adres zamieszkania,
ba) rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
c) numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
d) datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
e) kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
f) datę utraty dobrej reputacji;
18)
imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c wyznaczenie osoby do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, oraz:
a) datę i miejsce urodzenia,
b) adres zamieszkania,
ba) rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
c) numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
d) datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
e) kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
f) datę utraty dobrej reputacji
19)
liczbę osób zatrudnionych, o której mowa w art. 7a wniosek o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej ust. 8 pkt 1, w tym liczbę kierowców;
20)
średnią arytmetyczną liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe, o której mowa w art. 7a wniosek o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej ust. 8.
(pkt 21) ocenę ryzyka przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 9 uchylony ust. 1 dyrektywy 2006/22.
(Art. 82h zakres danych gromadzonych w ewidencjach ust. 1 pkt 21 wchodzi w życie po upływie 14 miesięcy od dnia wejścia w życie aktu wykonawczego dotyczącego wspólnego wzoru służącego obliczeniu stopnia ryzyka przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 9 uchylony ust. 1 dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń (WE) nr 561/2006 i (UE) nr 165/2014 oraz dyrektywy 2002/15/WE w odniesieniu do przepisów socjalnych dotyczących działalności w transporcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady 88/599/EWG.)
2.
W ewidencji poważnych naruszeń gromadzi się dane określające:
1)
firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;
2)
imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem oraz:
a) datę i miejsce urodzenia,
b) adres zamieszkania,
ba) rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
c) numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
d) datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
e) kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych;
3)
imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c wyznaczenie osoby do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, oraz:
a) datę i miejsce urodzenia,
b) adres zamieszkania,
ba) rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
c) numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
d) datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
e) kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych;
3a)
imię i nazwisko kierowcy, o którym mowa w art. 7d wymóg dobrej reputacji ust. 1a, oraz jego:
a) datę i miejsce urodzenia,
b) adres zamieszkania,
c) numer PESEL albo rodzaj, serię, numer oraz państwo wydania dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
4)
liczbę, kategorię i rodzaj poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, które doprowadziły do skazania lub nałożenia sankcji w ciągu ostatnich dwóch lat;
4a)
numer dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji;
4b)
datę wydania dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji;
4c)
okres obowiązywania nałożonej sankcji;
4d)
informację o wykonaniu lub wyegzekwowaniu nałożonej sankcji;
4e)
nazwę organu, który wydał dokument zawierający ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji;
5)
datę naruszenia;
6)
datę kontroli, w trakcie której stwierdzono naruszenie;
7)
państwo członkowskie, w którym stwierdzono naruszenie;
7a)
numer rejestracyjny pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia;
7b)
kraj rejestracji pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia;
8)
przyczynę, dla której utrata dobrej reputacji stanowiłaby nieproporcjonalną reakcję za poważne naruszenia, o których mowa w art. 6 licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
3.
W ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy, gromadzi się dane określające:
1)
imię i nazwisko osoby uznanej za niezdolną do kierowania operacjami transportowymi do czasu przywrócenia dobrej reputacji tej osoby oraz datę i miejsce jej urodzenia, adres zamieszkania;
1a)
rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych;
2)
numer certyfikatu kompetencji zawodowych;
3)
datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych;
4)
kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych;
5)
przyczynę stwierdzenia niezdolności;
6)
zastosowane środki rehabilitacyjne;
7)
początek ważności stwierdzenia niezdolności;
8)
koniec ważności stwierdzenia niezdolności;
9)
nazwę organu, który stwierdził niezdolność.
4.
W Rejestrze odnotowuje się zmiany danych gromadzonych w ewidencjach, o których mowa w ust. 1–3.
5.
Główny Inspektor Transportu Drogowego wykonuje zadania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
5a.
Główny Inspektor Transportu Drogowego jest organem, który posiada dostęp do funkcji kontroli licencji wspólnotowej w systemie europejskich rejestrów przedsiębiorców transportu drogowego (ERRU), o którym mowa w art. 16 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
6.
Główny Inspektor Transportu Drogowego może zawierać z innymi organami administracji publicznej lub z jednostkami, o których mowa w art. 38 wyznaczenie jednostek, przy których działają komisje egzaminacyjne na certyfikat kompetencji zawodowych ust. 2, porozumienia w sprawie uzyskania dostępu do danych, o których mowa w ust. 1–3, gromadzonych przez te podmioty.
1.
Dane, o których mowa w art. 82h zakres danych gromadzonych w ewidencjach, przekazują do ewidencji dla danych określonych w:
1)
art. 82h zakres danych gromadzonych w ewidencjach ust. 1 i ust. 2 pkt 8 – odpowiednio do swoich kompetencji: organy, o których mowa w art. 7 właściwość organów w sprawach zezwolenia i licencji ma wykonywanie transportu drogowego ust. 2 i ust. 4 pkt 1, niezwłocznie:
a) po tym, jak decyzja w sprawie wydania, zmiany, zawieszenia albo cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej bądź decyzja stwierdzająca utratę dobrej reputacji albo stwierdzająca, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona, stała się ostateczna,
b) po przedłożeniu przez przewoźnika drogowego wykazu pojazdów, o którym mowa w art. 7a wniosek o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej ust. 7 – w zakresie danych, o których mowa w art. 82h zakres danych gromadzonych w ewidencjach ust. 1 pkt 4a i 4b,
c) po zgłoszeniu przez przewoźnika drogowego zmiany danych na podstawie art. 14 obowiązek zgłaszania zmian danych ust. 1 – w zakresie danych, które nie są zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej,
d) po zgłoszeniu przez przewoźnika drogowego danych, o których mowa w art. 7a wniosek o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej ust. 8;
2)
art. 82h zakres danych gromadzonych w ewidencjach ust. 2 pkt 1–7b – odpowiednio do swoich kompetencji: wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego, wojewódzcy komendanci Policji, komendanci oddziałów i komendanci placówek Straży Granicznej, naczelnicy urzędów celno-skarbowych, Główny Inspektor Pracy oraz zarządcy dróg:
a) gdy decyzja o nałożeniu kary za naruszenie przepisów stała się wykonalna,
b) kiedy uprawomocnił się mandat karny bądź orzeczenie o nałożeniu kary,
c) po wykonaniu lub wyegzekwowaniu nałożonej kary;
3)
art. 82h zakres danych gromadzonych w ewidencjach ust. 3 – odpowiednio do swoich kompetencji organ, o którym mowa w art. 16b uznanie zarządzającego transportem za niezdolnego do kierowania operacjami transportowymi ust. 1, gdy decyzja o stwierdzeniu niezdolności zarządzającego do kierowania operacjami transportowymi stała się ostateczna.
2.
Przekazywanie danych do Rejestru odbywa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub środkami komunikacji elektronicznej obsługiwanymi przez system teleinformatyczny Rejestru.
3.
W przypadku przekazywania danych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego przekazywane dane powinny być podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.
4.
Dane przekazywane są do Rejestru przy użyciu formularzy elektronicznych udostępnionych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
5.
Główny Inspektor Transportu Drogowego określi wzory danych przekazywanych do Rejestru w formie dokumentów elektronicznych.
1.
Dane, o których mowa w art. 82h zakres danych gromadzonych w ewidencjach ust. 1, z wyjątkiem pkt 4a, 4b, 6b i 16 w zakresie dotyczącym daty i miejsca urodzenia przedstawiciela prawnego, pkt 17 lit. a, b i f, pkt 18 lit. a, b i f oraz pkt 19–21, są jawne i publicznie dostępne.
2.
Rejestr bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru w zakresie jawnych i publicznie dostępnych danych, o których mowa w ust. 1.
3.
Dane, o których mowa w art. 82h zakres danych gromadzonych w ewidencjach ust. 1 pkt 4a, 4b, 6b i 16 w zakresie dotyczącym daty i miejsca urodzenia
przedstawiciela prawnego, pkt 17 lit. a, b i f, pkt 18 lit. a, b i f, oraz pkt 19–21, a także ust. 2 i 3, są udostępniane
na wniosek: starostom, wojewódzkim inspektorom, wojewódzkim komendantom Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, komendantom oddziałów Straży Granicznej, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, Głównemu Inspektorowi Pracy, zarządcom dróg, sądom i prokuraturom oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonywania nałożonych na te organy zadań określonych w ustawie. Dane udostępnia się niezwłocznie w terminie do 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
3a.
Dane, o których mowa w art. 82h zakres danych gromadzonych w ewidencjach ust. 3, są udostępniane na wniosek jednostek, o których mowa w art. 38 wyznaczenie jednostek, przy których działają komisje egzaminacyjne na certyfikat kompetencji zawodowych ust. 2, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonywania nałożonych na te jednostki zadań, o których mowa w art. 38 wyznaczenie jednostek, przy których działają komisje egzaminacyjne na certyfikat kompetencji zawodowych ust. 3. Dane udostępnia się niezwłocznie w terminie do 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
3b.
Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje dane, o których mowa w art. 82h zakres danych gromadzonych w ewidencjach ust. 2, staroście właściwemu do wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 7d wymóg dobrej reputacji, jeżeli liczba poważnych naruszeń ujawnionych w ewidencji poważnych naruszeń może prowadzić do wszczęcia tego postępowania.
3c.
Główny Inspektor udostępnia organom uprawnionym do wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wyniki oceny ryzyka, o której mowa w art. 82h zakres danych gromadzonych w ewidencjach ust. 1 pkt 21, jeżeli została sporządzona.
4.
Dane zgromadzone w Rejestrze udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą.
5.
W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a, udostępnianie danych z Rejestru odbywa się środkami komunikacji elektronicznej obsługiwanymi przez system teleinformatyczny Rejestru.
5a.
Przekazywanie, o którym mowa w ust. 3b, odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub środkami komunikacji elektronicznej obsługiwanymi przez system teleinformatyczny Rejestru.
6.
Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 3a, składane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego powinny być podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.
7.
Główny Inspektor Transportu Drogowego określi wzór elektronicznego formularza wniosku, o którym mowa w ust. 3, który udostępnia się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
8.
Główny Inspektor Transportu Drogowego może zawierać z podmiotami, o których mowa w ust. 3 i 3a, porozumienia o udostępnianiu im danych zgromadzonych w Rejestrze w drodze teletransmisji bez konieczności składania wniosku, jeżeli podmioty te spełniają łącznie następujące warunki:
1)
posiadają środki techniczne i organizacyjne umożliwiające odnotowanie w systemie teleinformatycznym Rejestru lub systemie teleinformatycznym tego podmiotu, kto, kiedy i w jakim celu oraz jaki zakres danych uzyskał;
2)
specyfika lub zakres wykonywanych przez nie zadań uzasadnia takie udostępnienie.
9.
W porozumieniu, o którym mowa w ust. 8, wskazane zostaną rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo, w szczególności w zakresie poufności i rozliczalności w odniesieniu do udostępnionych danych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...