• Art. 36. ubez. społ. roln...
  15.06.2024

Art. 36. ubez. społ. rolników


Decyzje Prezesa Kasy

1.
Prezes Kasy wydaje decyzje w sprawach:
1)
podlegania ubezpieczeniu oraz ustania ubezpieczenia, a także wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenie;
1a)
zmiany warunków ubezpieczenia, a także stwierdzenia obowiązku opłacania składki, o której mowa w art. 17 wysokość składki ust. 2;
1b)
stwierdzenia obowiązku opłacania dodatkowej składki miesięcznej, o której mowa w art. 17 wysokość składki, ust. 4;
2)
(uchylony)
2a)
przedłużenia prawa do renty rolniczej szkoleniowej;
3)
ustalenia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia i ich indywidualnego wymiaru;
4)
zawieszenia prawa do świadczeń;
5)
zawieszenia lub wstrzymania wypłaty świadczeń oraz wznowienia zawieszonej lub wstrzymanej wypłaty;
6)
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
7)
przyznania odsetek za opóźnienie w wypłacie świadczeń;
8)
potrącenia składek na ubezpieczenie lub innych należności ze świadczeń z ubezpieczenia;
9)
wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne, z zastrzeżeniem ust. 1a;
10)
o których mowa w art. 41a odroczenie, umorzenie składki i art. 55 przyznanie świadczenia osobie nieuprawnionej;
11)
przyznania rodzicielskich świadczeń uzupełniających, o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;
12)
interpretacji indywidualnych, o których mowa w art. 62a interpretacje indywidualne wydawane przez Prezesa KRUS.
1a.
Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczących pomocnika rolnika oraz w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 9, Prezes Kasy wydaje w sprawach spornych.
2.
Prezes Kasy może upoważniać do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 1, pracowników Kasy. Ponadto Prezes Kasy i Prezes Zakładu mogą postanowić, że określone decyzje będą wydawane, z upoważnienia Prezesa Kasy, przez pracowników Zakładu.
3.
Od decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–9 i 12, a także w przypadku niewydania decyzji przysługuje odwołanie do sądu w terminach i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
4.
Wniesienie odwołania do sądu od decyzji ustalającej podleganie ubezpieczeniu i obowiązek opłacania należności z tytułu składek na to ubezpieczenie nie wstrzymuje wykonania tej decyzji.
Art. 36. Decyzje Prezesa Kasy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 68 Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...