• Art. 46. ubez. społ. roln...
  22.05.2024

Art. 46. ubez. społ. rolników


Orzeczenie lekarza rzeczoznawcy

1.
Orzeczenia dotyczące:
1)
trwałej i okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
2)
stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
3)
niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4)
czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni,
5)
celowości przekwalifikowania zawodowego z powodu trwałej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
6)
wskazań do rehabilitacji leczniczej,
7)
innych okoliczności warunkujących przyznanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników
– w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie prawa do świadczeń wydają w pierwszej instancji lekarze rzeczoznawcy Kasy, a w drugiej instancji
– komisje lekarskie Kasy.
2.
Prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub orzeczenie komisji lekarskiej Kasy stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń przewidzianych w ustawie, do których prawo uzależnione jest od stwierdzenia:
1)
stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, lub
2)
trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, lub
3)
niezdolności do samodzielnej egzystencji.
3.
Prezes Kasy sprawuje nadzór nad orzekaniem lekarzy rzeczoznawców Kasy i komisji lekarskich Kasy.
4.
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe warunki orzekania o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz orzekania o celowości przekwalifikowania zawodowego,
2)
tryb postępowania orzeczniczego,
3)
tryb i termin wnoszenia odwołań od orzeczeń lekarzy rzeczoznawców Kasy,
4)
formy nadzoru nad orzekaniem lekarzy rzeczoznawców Kasy i komisji lekarskich Kasy,
5)
dodatkowe kwalifikacje zawodowe wymagane od lekarzy realizujących zadania z zakresu orzecznictwa lekarskiego
– mając na uwadze konieczność zapewnienia w Kasie jednolitości stosowania procedur dotyczących realizacji zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego.
5.
Stwierdzenia rolniczej choroby zawodowej dokonuje właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy.
Art. 46. Orzeczenie lekarza rzeczoznawcy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...