• Art. 52. ubez. społ. roln...
  30.05.2024

Art. 52. ubez. społ. rolników


Odesłanie do przepisów odrębnych

1.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a ponadto:
1)
do składek na ubezpieczenie stosuje się odpowiednio art. 12 obliczanie terminów, art. 26 odpowiedzialność podatnika za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych, art. 29 odpowiedzialność małżonków za zobowiązania majątkowe § 1 i 2, art. 51 pojęcie zaległości podatkowej § 1, art. 55 wpłata odsetek za zwłokę, art. 59 wygaśnięcie zobowiązania podatkowego § 1 pkt 1, 3, 4, 8 i 9, art. 60 termin dokonania zapłaty podatku § 1, art. 62 zasady zaliczania wpłat podatnika w razie jego zobowiązań z różnych tytułów § 1 i 5, art. 62b zapłata podatku przez inne podmioty § 1 pkt 2 i § 3, art. 63 zaokrąglanie kwot należności § 1, art. 72 nadpłata § 1 pkt 1 i 4, art. 73 chwila powstania nadpłaty § 1 pkt 1 i 5, art. 77 termin zwrotu nadpłaty § 1 pkt 2, art. 77b formy zwrotu nadpłaty § 2 i 4, art. 78 oprocentowanie nadpłaty § 1, § 3 pkt 3 lit. a i § 4, art. 79 niedopuszczalność wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty § 2, art. 91 odesłanie do przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących zobowiązań cywilnoprawnych, art. 97 przejęcie praw i obowiązków majątkowych spadkodawcy § 1, art. 98 odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy § 1 i § 2 pkt 1, 2 i 7, art. 100 orzekanie o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców § 1, art. 101 naliczanie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy oraz oprocentowania niezwróconych zaliczek § 1, art. 105 oprocentowanie z tytułu przypadających spadkodawcy nadpłat i zwrotów podatków § 1 i 2, art. 106 odpowiedzialność zapisobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy § 1 i 2, art. 107 odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika § 1, § 1a, § 2 pkt 2 i 4 i § 3, art. 108 postępowanie w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej § 1 i 4, art. 109 odpowiedzialność podatkowa osoby trzeciej § 1 i 2 pkt 1, art. 110 rozwód a odpowiedzialność za zaległości podatkowe
§ 1, § 2 pkt 2 i § 3, art. 111 odpowiedzialność członka rodziny podatnika za zaległości podatkowe wynikające z jego działalności gospodarczej § 1–4 i § 5 pkt 1, art. 112 odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa za zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością § 1, § 3, § 4 pkt 2 i § 5–7 oraz art. 118 przedawnienie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
2)
do przyznawania świadczeń z ubezpieczenia i do ich wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy regulujące przyznawanie i wypłatę odpowiednich świadczeń przysługujących pracownikom i członkom ich rodzin.
2.
Zasady zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz ustalania odsetek za opóźnienia w wypłacie świadczeń określają przepisy emerytalne oraz przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa.
Art. 52. Odesłanie do przepisów odrębnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 44 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...