• Art. 64. ubez. społ. roln...
  28.02.2024

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2024.0.90 t.j. - Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

Art. 64. ubez. społ. rolników


Działania KRUS na rzecz osób niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym

1.
Kasa podejmuje działania na rzecz osób wykazujących całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujących jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji leczniczej, albo zagrożonych całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, które:
1)
podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo
2)
podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą, z tym że okres ten nie jest wymagany w przypadku ubezpieczonego zagrożonego całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym wskutek wypadku przy pracy rolniczej, albo
3)
posiadają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.
2.
Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1)
kierowanie na rehabilitację leczniczą do zakładów rehabilitacyjnych;
2)
prowadzenie zakładów rehabilitacji leczniczej;
3)
wspieranie rozwoju rehabilitacji ambulatoryjnej na obszarach wiejskich;
4)
prowadzenie, we własnym zakresie, badań i analiz przyczyn niezdolności do pracy;
5)
odpłatne zlecanie badań naukowych i ekspertyz dotyczących przyczyn niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz metod jej przeciwdziałania;
6)
promocję zdrowia;
7)
działania dotyczące profilaktyki zdrowotnej w środowisku wiejskim.
3.
Na rehabilitację leczniczą kieruje się:
1)
osobę uznaną okresowo za całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym, która rokuje odzyskanie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym w wyniku leczenia i rehabilitacji;
2)
osobę zagrożoną całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym;
3)
dzieci osób, które:
a) spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 1 albo 2 lub
b) mają ustalone prawo do renty, o której mowa w art. 18 świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, jeżeli osoby te nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą dla dziecka podlegają:
– ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu lub
– ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu;
4)
osoby uprawnione do renty rodzinnej, o których mowa w art. 29 członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej ust. 2 pkt 1 i 2.
4.
Jeżeli na rehabilitację leczniczą jest kierowane dziecko wymagające opieki ze względu na wiek lub stan zdrowia, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej zapewnia się również opiekunowi prawnemu tego dziecka.
5.
Kasa może kierować również:
1)
osoby uprawnione do emerytury rolniczej na rehabilitację leczniczą.
2)
(uchylony)
6.
Podstawę skierowania na rehabilitację leczniczą lub turnusy regeneracyjne stanowią:
1)
prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub orzeczenie komisji lekarskiej Kasy, wydane w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników, zawierające wskazania do rehabilitacji leczniczej, albo
2)
wniosek sporządzony przez lekarza prowadzącego leczenie
– pozytywnie zaopiniowane przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego Kasy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 orzeczenie lekarza rzeczoznawcy ust. 4.
7.
Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, dla której potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej.
8.
Osobie skierowanej na rehabilitację leczniczą przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do zakładu rehabilitacji leczniczej.
9.
Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 8, nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury rolniczej.
10.
Po zakończeniu rehabilitacji leczniczej lub turnusu regeneracyjnego ta sama osoba może być ponownie skierowana na rehabilitację leczniczą lub turnus regeneracyjny.
11.
Konkurs ofert na świadczenia i usługi rehabilitacyjne oraz turnusy regeneracyjne z podmiotami niebędącymi jednostkami organizacyjnymi Kasy przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prezesa Kasy.
12.
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb kierowania na rehabilitację leczniczą i turnusy regeneracyjne oraz warunki i tryb przeprowadzania konkursu ofert oraz zawierania umów o świadczenia i usługi rehabilitacyjne oraz turnusy regeneracyjne z podmiotami niebędącymi jednostkami organizacyjnymi Kasy, w tym:
1)
warunki i tryb kwalifikacji wniosku o rehabilitację leczniczą albo turnus regeneracyjny oraz wzór tego wniosku,
2)
przypadki i terminy ponownego kierowania na rehabilitację leczniczą albo turnus regeneracyjny,
3)
okresy trwania rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych,
4)
sposób i warunki zwrotu kosztów przejazdu
– mając na uwadze potrzeby osób kierowanych na rehabilitację leczniczą i turnusy regeneracyjne, w tym możliwość poprawy stanu zdrowia, kondycji psychofizycznej i jakości życia tych osób, a także kierując się koniecznością zapewnienia równego traktowania podmiotów leczniczych oraz przejrzystości i sprawności postępowania podczas przeprowadzania konkursu ofert.
Art. 64. Działania KRUS na rzecz osób niezdolnych do prac... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...