• Art. 77a. - Przeznaczeni...
  14.06.2024

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2024.0.90 t.j. - Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

Art. 77a. ubez. społ. rolników


Przeznaczenie środków funduszu składowego

1.
Ze środków funduszu składkowego mogą być wspierane działania ze sfery zadań publicznych, wymienionych w art. 4 sfera zadań publicznych ust. 1 pkt 6, 10, 15 i 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), oraz działania na rzecz:
1)
zapobiegania wypadkom i nieszczęśliwym zdarzeniom w gospodarstwach rolnych,
2)
rehabilitacji leczniczej,
3)
pomocy w zakresie likwidacji szkód zaistniałych w gospodarstwach rolnych w wyniku klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych
– na rzecz ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz członków ich rodzin, o których mowa w art. 29 członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej ust. 2.
2.
Do ubiegania się o wsparcie z funduszu składkowego na realizację działań wymienionych w ust. 1 są uprawnione:
1)
organizacje pożytku publicznego, które zgodnie ze statutem lub innym dokumentem stanowiącym podstawę ich działania prowadzą działalność na rzecz rolników i członków ich rodzin;
2)
organizacje społeczne i zawodowe, które zgodnie ze statutem lub innym dokumentem stanowiącym podstawę ich działania prowadzą działalność na rzecz rolników i członków ich rodzin;
3)
związki zawodowe rolników indywidualnych;
4)
izby rolnicze.
3.
Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, jest udzielane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Do udzielenia tego wsparcia stosuje się odpowiednio przepisy art. 13 ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ust. 2 i 3, art. 14 wymogi oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, art. 15 kryteria oceny ofert na realizację zadania publicznego ust. 1–2a, 2f–2j i 4, art. 16 umowa o wsparcie realizacji lub o powierzenie realizacji zadania publicznego ust. 1, 2 i 6 oraz art 17–18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4.
Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert. Do udzielenia tego wsparcia stosuje się odpowiednio przepisy art. 43 prawo do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych i art. 47 obowiązki podmiotu wnioskującego o przyznanie środków publicznych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 14 wymogi oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, art. 15 kryteria oceny ofert na realizację zadania publicznego ust. 1, art. 16 umowa o wsparcie realizacji lub o powierzenie realizacji zadania publicznego ust. 1, 2 i 6 oraz art. 17 kontrola i ocena realizacji zleconego zadania publicznego i art. 18 sprawozdanie z wykonania zadania publicznego ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5.
Ze środków funduszu składkowego mogą być współfinansowane programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej, polegające na profilaktyce chorób, w tym chorób zawodowych w rolnictwie, dla ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz członków ich rodzin, o których mowa w art. 29 członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej ust. 2.
6.
Fundusz składkowy może finansować ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na rzecz ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz członków ich rodzin, o których mowa w art. 29 członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej ust. 2. W tym celu fundusz składkowy może zawierać umowy ubezpieczeniowe z zakładami ubezpieczeń, działającymi na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 656, 614, 825, 1723, 1843 i 1941).
7.
Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 5 i 6, nie stanowi dotacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
8.
Podejmowanie zobowiązań w celu realizacji wydatków, o których mowa w ust. 1, 5 i 6, nie jest dopuszczalne w okresie spłaty kredytu, o którym mowa w art. 77 przeznaczenie i tworzenie funduszu składkowego ust. 4, i może nastąpić wyłącznie, jeżeli w danym roku są zagwarantowane środki na funduszu składkowym na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 77 przeznaczenie i tworzenie funduszu składkowego ust. 1 i 2.
Art. 77a. Przeznaczenie środków funduszu składowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...