• Art. 31. ubezp. społ. cho...
  25.02.2024

Art. 31. ubezp. społ. chor.


Ustalanie wysokości wskaźnika korygującego

1.
Wysokość wskaźnika korygującego, o którym mowa w art. 28 wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ust. 2, wynosi:
1)
w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 marca 2009 r. - od 0,8 do 1,2;
2)
od dnia 1 kwietnia 2009 r. - od 0,5 do 1,5.
2.
Wskaźnik korygujący ustala się na rok składkowy w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla płatnika składek.
3.
Kategorię ryzyka dla płatnika składek ustala się w zależności od ryzyka określonego wskaźnikami częstości:
1)
poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;
2)
poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;
3)
zatrudnionych w warunkach zagrożenia.
4.
Wpływ wskaźników częstości określonych w ust. 3 pkt 1 i 2 na ustalenie kategorii ryzyka dla płatników składek jest równy, a wskaźnika częstości określonego w ust. 3 pkt 3 - dwukrotnie większy niż każdego z tych dwóch wskaźników.
5.
Kategorię ryzyka dla płatnika składek ustala się na podstawie danych, o których mowa w ust. 3, przekazanych przez płatnika składek za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe.
6.
Dane, o których mowa w ust. 3, płatnik składek przekazuje do dnia 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy w informacji zawierającej w szczególności:
1)
dane identyfikacyjne płatnika składek, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;
2)
rodzaj działalności według PKD;
3)
liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego;
4)
adres płatnika składek.
7.
Informację określoną w ust. 6 przekazuje płatnik składek, o którym mowa w art. 28 wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ust. 2, zgłoszony w Zakładzie nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia poprzedniego roku i co najmniej 1 dzień w styczniu danego roku.
8.
Informację, o której mowa w ust. 6, przekazuje się w takiej samej formie, jaka obowiązuje płatnika składek w odniesieniu do dokumentów określonych przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.
9.
Kopię informacji, o której mowa w ust. 6, i jej korekt płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 10 lat od dnia ich przekazania do Zakładu, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.
10.
Płatnik składek jest zobowiązany do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 6, w ciągu 7 dni od:
1)
stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie;
2)
otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład.
11.
Jeżeli konieczność korekty danych podanych w informacji, o której mowa w ust. 6, wynika ze stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład:
1)
w decyzji - płatnik powinien złożyć korektę informacji nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji;
2)
podczas kontroli - płatnik powinien złożyć korektę informacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
12.
Zakład może sporządzać z urzędu informację, o której mowa w ust. 6, lub korygować z urzędu błędy w niej stwierdzone.
Art. 31. Ustalanie wysokości wskaźnika korygującego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...