• Art. 37e. - Ocena formal...
  06.06.2023

Art. 37e. ubezp. społ. chor.


Ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu

1.
Zakład dokonuje oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu, która obejmuje w szczególności ocenę spełnienia warunków, o których mowa w art. 37d warunki udziału płatnika składek w konkursie na dofinansowanie projektu, oraz ocenę kompletności i prawidłowości złożonego wniosku.
2.
Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera:
1)
imię i nazwisko lub nazwę płatnika składek oraz numer rachunku składkowego;
2)
liczbę osób, za które płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, oraz liczbę osób, które obejmie projekt;
3)
rodzaj, opis, cel i sposób realizacji działań w ramach projektu;
4)
oświadczenie płatnika składek o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 37d warunki udziału płatnika składek w konkursie na dofinansowanie projektu ust. 1.
3.
Do wniosku o dofinansowanie projektu płatnik składek dołącza dokument przedstawiający poziom czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy oraz ocenę ryzyka zawodowego.
4.
W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie projektu zawiera braki formalne, Zakład wzywa płatnika składek do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
5.
W przypadku gdy braki formalne nie zostaną usunięte w terminie, o którym mowa w ust. 4, wniosek o dofinansowanie projektu nie podlega rozpatrzeniu.
6.
Zakład przekazuje Instytutowi wnioski o dofinansowanie projektu spełniające wymagania formalne.
7.
Instytut dokonuje oceny merytorycznej projektów, która obejmuje w szczególności:
1)
ocenę, czy wskazane cele są szczegółowo opisane, mierzalne, realne, określone w czasie;
2)
ocenę adekwatności proponowanych we wniosku o dofinansowanie projektu działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do poziomu czynników ryzyka występujących u płatnika składek;
3)
sprawdzenie zgodności rozwiązań ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4)
ocenę niezbędności i efektywności wydatków projektu;
5)
ocenę, w jaki sposób osiągnięcie celów projektu przełoży się bezpośrednio na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy u płatnika składek.
8.
Zakład przygotowuje listę rankingową projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Lista rankingowa jest udostępniana na stronie podmiotowej Zakładu w Biuletynie Informacji Publicznej.
9.
Dofinansowanie projektu, o którym mowa w ust. 8, następuje w drodze umowy o dofinansowanie zawartej między Zakładem a płatnikiem składek w ramach posiadanych przez Zakład środków finansowych na realizację projektu.
Art. 37e. Ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...