• Art. 37f. - Komisja Odwo...
  02.06.2023

Art. 37f. ubezp. społ. chor.


Komisja Odwoławcza w sprawach naruszeń w konkursie na dofinansowanie projektów

1.
W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych płatnikowi składek, którego projekt o dofinansowanie nie został umieszczony na liście rankingowej projektów, przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej powołanej przez Prezesa Zakładu.
2.
W skład Komisji Odwoławczej wchodzi co najmniej 5 osób.
3.
Członkiem Komisji Odwoławczej może zostać osoba, która:
1)
korzysta z pełni praw publicznych;
2)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3)
posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię rzetelnego rozpatrzenia odwołań.
4.
W skład Komisji Odwoławczej nie może wchodzić osoba, która:
1)
dokonywała oceny formalnej wniosków o dofinasowanie projektu;
2)
dokonywała oceny merytorycznej projektów;
3)
przygotowywała listę rankingową projektów.
5.
Prezes Zakładu odwołuje członka Komisji Odwoławczej w przypadku:
1)
złożenia rezygnacji;
2)
utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 3 miesiące;
3)
niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków;
4)
zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1 i 2 lub podjęcia czynności, o których mowa w ust. 4.
6.
Komisję Odwoławczą powołuje się na okres czteroletniej kadencji.
7.
W przypadku odwołania lub śmierci członka Komisji Odwoławczej przed upływem kadencji Prezes Zakładu niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę do końca kadencji.
8.
Pracami Komisji Odwoławczej kieruje przewodniczący wybierany przez Komisję spośród jej członków.
9.
Płatnik składek wnosi odwołanie, o którym mowa w ust. 1, w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy rankingowej projektów na stronie podmiotowej Zakładu w Biuletynie Informacji Publicznej.
10.
Odwołanie złożone po terminie, o którym mowa w ust. 9, Komisja Odwoławcza pozostawia bez rozpatrzenia.
11.
Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia odwołania i informuje płatnika składek na piśmie o wyniku rozstrzygnięcia.
12.
Na rozstrzygnięcie Komisji Odwoławczej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
13.
Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów o dofinansowanie projektów, o których mowa w art. 37e ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu ust. 8.
14.
W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej zostanie wyczerpana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w roku budżetowym, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie:
1)
Komisja Odwoławcza pozostawia odwołanie bez rozpatrzenia, informując o tym na piśmie płatnika składek i pouczając jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego;
2)
sąd, uwzględniając skargę, stwierdza tylko, że ocena projektu została przeprowadzona z naruszeniem procedury konkursowej lub innymi naruszeniami formalnymi, i nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia.
Art. 37f. Komisja Odwoławcza w sprawach naruszeń w konkur... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...