• Ustawa o ubezpieczeniu sp...
  20.05.2024

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2022.0.2189 t.j. - Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Rozdział 5. Zasady finansowania prewencji wypadkowej

1.
W planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa się corocznie kwotę wydatków na prewencję wypadkową, pokrywanych ze środków finansowych zgromadzonych w funduszu wypadkowym, w wysokości od 1,00% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dany rok budżetowy.
2.
Środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na finansowanie działalności związanej z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, z uwzględnieniem zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej w aspekcie jej wpływu na powstawanie tych zdarzeń, w szczególności na:
1)
dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek;
2)
analizy przyczyn i skutków wypadków przy pracy, a zwłaszcza wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, oraz chorób zawodowych;
3)
upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom;
4)
prowadzenie prac naukowo-badawczych mających na celu eliminację lub ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
3.
Działalność, o której mowa w ust. 2, prowadzi Zakład.
4.
Zakład przy prowadzeniu działalności związanej z dofinansowaniem działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej prowadzonych przez płatników składek przekazuje, na podstawie zawartej umowy, wykonywanie określonych działań Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy - Państwowemu Instytutowi Badawczemu utworzonemu na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 1950 r. o utworzeniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (Dz. U. poz. 139), zwanemu dalej „Instytutem”.
5.
W umowie zawartej między Zakładem a Instytutem określa się w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego za wszystkie działania prowadzone przez Instytut dotyczące jednego projektu, obejmujące:
1)
ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie,
2)
kontrolę projektu w trakcie jego realizacji,
3)
kontrolę projektu po jego zakończeniu,
4)
kontrolę trwałości projektu
- uwzględniając, że maksymalna wysokość wynagrodzenia nie może przekroczyć 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w odrębnych przepisach, powiększonego o należny podatek od towarów i usług (VAT).
6.
Zakład kontroluje działania, o których mowa w ust. 5, prowadzone przez Instytut w ramach realizacji umowy.
Porównania: 1
1.
Wybór projektów objętych dofinansowaniem następuje w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezesa Zakładu.
2.
Prezes Zakładu ogłasza konkurs raz w roku, z tym że wyboru projektów, które mogą być objęte dofinansowaniem, Zakład dokonuje nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie.
3.
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie podmiotowej Zakładu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia w centrali Zakładu i jego terenowych jednostkach organizacyjnych.
4.
Termin składania wniosków o dofinansowanie projektu określony w ogłoszeniu o konkursie nie może być krótszy niż miesiąc od dnia opublikowania tego ogłoszenia.
1.
Wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu, jednak nie więcej niż maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania określona w regulaminie konkursu, o którym mowa w art. 37c regulamin konkursu na dofinansowanie projektów.
2.
(uchylony)
3.
Szacowaną wartość projektu określa płatnik składek we wniosku o dofinansowanie projektu.
1.
Prezes Zakładu, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu, ustala regulamin konkursu.
2.
Regulamin konkursu określa w szczególności:
1)
rodzaj obszarów technicznych podlegających dofinansowaniu;
2)
termin, miejsce i formę składania wniosków o dofinansowanie projektu;
3)
wzór umowy o dofinansowanie;
4)
szczegółowe kryteria oceny merytorycznej projektu;
5)
kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w roku budżetowym, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie;
6)
maksymalną dopuszczalną kwotę dofinansowania projektu;
7)
sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu.
3.
Prezes Zakładu podaje do publicznej wiadomości, w szczególności przez zamieszczenie na stronie podmiotowej Zakładu w Biuletynie Informacji Publicznej, regulamin konkursu oraz jego zmiany, wraz z ich uzasadnieniem, oraz termin, od którego są stosowane.
1.
W konkursie może brać udział płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:
1)
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
2)
nie zalega z opłacaniem podatków;
3)
nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.
2.
Płatnik składek może ubiegać się o dofinansowanie projektu więcej niż jeden raz, przy czym o kolejne dofinansowanie może ubiegać się po 3 latach od dnia wypłaty przez Zakład całości ostatniego dofinansowania.
3.
Płatnik składek, który został zobowiązany do zwrotu przyznanego dofinansowania, nie może ubiegać się o kolejne dofinansowanie projektu w okresie 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania.
1.
Zakład dokonuje oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu, która obejmuje w szczególności ocenę spełnienia warunków, o których mowa w art. 37d warunki udziału płatnika składek w konkursie na dofinansowanie projektu, oraz ocenę kompletności i prawidłowości złożonego wniosku.
2.
Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera:
1)
imię i nazwisko lub nazwę płatnika składek oraz numer rachunku składkowego;
2)
liczbę osób, za które płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, oraz liczbę osób, które obejmie projekt;
3)
rodzaj, opis, cel i sposób realizacji działań w ramach projektu;
4)
oświadczenie płatnika składek o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 37d warunki udziału płatnika składek w konkursie na dofinansowanie projektu ust. 1.
3.
Do wniosku o dofinansowanie projektu płatnik składek dołącza dokument przedstawiający poziom czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy oraz ocenę ryzyka zawodowego.
4.
W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie projektu zawiera braki formalne, Zakład wzywa płatnika składek do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
5.
W przypadku gdy braki formalne nie zostaną usunięte w terminie, o którym mowa w ust. 4, wniosek o dofinansowanie projektu nie podlega rozpatrzeniu.
6.
Zakład przekazuje Instytutowi wnioski o dofinansowanie projektu spełniające wymagania formalne.
7.
Instytut dokonuje oceny merytorycznej projektów, która obejmuje w szczególności:
1)
ocenę, czy wskazane cele są szczegółowo opisane, mierzalne, realne, określone w czasie;
2)
ocenę adekwatności proponowanych we wniosku o dofinansowanie projektu działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do poziomu czynników ryzyka występujących u płatnika składek;
3)
sprawdzenie zgodności rozwiązań ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4)
ocenę niezbędności i efektywności wydatków projektu;
5)
ocenę, w jaki sposób osiągnięcie celów projektu przełoży się bezpośrednio na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy u płatnika składek.
8.
Zakład przygotowuje listę rankingową projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Lista rankingowa jest udostępniana na stronie podmiotowej Zakładu w Biuletynie Informacji Publicznej.
9.
Dofinansowanie projektu, o którym mowa w ust. 8, następuje w drodze umowy o dofinansowanie zawartej między Zakładem a płatnikiem składek w ramach posiadanych przez Zakład środków finansowych na realizację projektu.
1.
W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych płatnikowi składek, którego projekt o dofinansowanie nie został umieszczony na liście rankingowej projektów, przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej powołanej przez Prezesa Zakładu.
2.
W skład Komisji Odwoławczej wchodzi co najmniej 5 osób.
3.
Członkiem Komisji Odwoławczej może zostać osoba, która:
1)
korzysta z pełni praw publicznych;
2)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3)
posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię rzetelnego rozpatrzenia odwołań.
4.
W skład Komisji Odwoławczej nie może wchodzić osoba, która:
1)
dokonywała oceny formalnej wniosków o dofinasowanie projektu;
2)
dokonywała oceny merytorycznej projektów;
3)
przygotowywała listę rankingową projektów.
5.
Prezes Zakładu odwołuje członka Komisji Odwoławczej w przypadku:
1)
złożenia rezygnacji;
2)
utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 3 miesiące;
3)
niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków;
4)
zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1 i 2 lub podjęcia czynności, o których mowa w ust. 4.
6.
Komisję Odwoławczą powołuje się na okres czteroletniej kadencji.
7.
W przypadku odwołania lub śmierci członka Komisji Odwoławczej przed upływem kadencji Prezes Zakładu niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę do końca kadencji.
8.
Pracami Komisji Odwoławczej kieruje przewodniczący wybierany przez Komisję spośród jej członków.
9.
Płatnik składek wnosi odwołanie, o którym mowa w ust. 1, w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy rankingowej projektów na stronie podmiotowej Zakładu w Biuletynie Informacji Publicznej.
10.
Odwołanie złożone po terminie, o którym mowa w ust. 9, Komisja Odwoławcza pozostawia bez rozpatrzenia.
11.
Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia odwołania i informuje płatnika składek na piśmie o wyniku rozstrzygnięcia.
12.
Na rozstrzygnięcie Komisji Odwoławczej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
13.
Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów o dofinansowanie projektów, o których mowa w art. 37e ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu ust. 8.
14.
W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej zostanie wyczerpana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w roku budżetowym, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie:
1)
Komisja Odwoławcza pozostawia odwołanie bez rozpatrzenia, informując o tym na piśmie płatnika składek i pouczając jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego;
2)
sąd, uwzględniając skargę, stwierdza tylko, że ocena projektu została przeprowadzona z naruszeniem procedury konkursowej lub innymi naruszeniami formalnymi, i nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia.
Do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie oraz do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301 i 1855).
Płatnik składek jest obowiązany do zwrotu przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi od następnego dnia po przekazaniu środków na rachunek bankowy płatnika składek do dnia ich zwrotu w przypadku:
1)
rezygnacji lub odstąpienia od realizacji projektu;
2)
niewykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie;
3)
odmowy poddania projektu kontroli w trakcie jego realizacji lub po jego zakończeniu;
4)
realizacji projektu w sposób niezgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu;
5)
wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...