• Art. 11. - Regulamin zar...
  28.03.2023
Obserwuj akt

Art. 11. udost. inf. gosp.


Regulamin zarządzania danymi

1.
Zarząd biura uchwala regulamin zarządzania danymi, zwany dalej „regulaminem” określający w szczególności:
1)
sposoby przekazywania do biura informacji gospodarczych;
2)
stosowane rozwiązania organizacyjne oraz techniczne związane z przyjmowaniem, przechowywaniem, ujawnianiem, aktualizacją, usuwaniem informacji gospodarczych oraz przetwarzaniem archiwalnych informacji gospodarczych;
3)
sposoby zabezpieczenia informacji gospodarczych;
4)
sposób i metody realizacji prawa dostępu do informacji gospodarczych przez podmioty, których dotyczą informacje, oraz uzyskania informacji z rejestru zapytań, o którym mowa w art. 27 rejestr zapytań;
5)
sposób informowania o opłatach za usługi świadczone przez biuro;
6)
sposoby składania wniosku o ujawnienie informacji gospodarczych;
7)
formy ujawniania informacji gospodarczych;
8)
dodatkowy tryb realizacji wniosku, o którym mowa w art. 22a wniosek o ujawnienie informacji gospodarczych o podmiocie niebędącym konsumentem ust. 1, jeżeli biuro przewiduje realizację takich wniosków również w innym trybie niż określony w art. 22a wniosek o ujawnienie informacji gospodarczych o podmiocie niebędącym konsumentem ust. 3;
9)
katalog przykładowych rodzajów dokumentów potwierdzających nieistnienie lub wygaśnięcie zobowiązania albo stanowiących podstawę do aktualizacji informacji gospodarczych;
10)
szczegółowy tryb wnoszenia i rozpatrywania sprzeciwu, o którym mowa w art. 21a sprzeciw dłużnika dotyczący przekazywanych lub posiadanych przez biuro informacji gospodarczych, oraz postępowania biura w przypadku otrzymania sprzeciwu.
2.
Regulamin podlega zatwierdzeniu, w drodze decyzji, wydanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Ministra Sprawiedliwości oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3.
Minister właściwy do spraw gospodarki odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia regulaminu, jeżeli zawiera on postanowienia sprzeczne z ustawą lub z przepisami odrębnymi.
4.
Zatwierdzony regulamin minister właściwy do spraw gospodarki publikuje na swojej stronie internetowej. Zarząd biura jest obowiązany do publikacji aktualnej treści regulaminu na stronie internetowej biura.
5.
Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do wprowadzania i zatwierdzania zmian w regulaminie. Zarząd biura, przekazując do zatwierdzenia zmiany regulaminu, przesyła również jego tekst ujednolicony.
6.
Biuro nie może podjąć działalności gospodarczej przed zatwierdzeniem regulaminu.
7.
Regulamin od chwili jego ogłoszenia wiąże strony umów zawartych na podstawie niniejszej ustawy oraz biuro i wierzycieli, o których mowa w art. 12a obowiązki informacyjne wierzyciela wobec biur prowadzących działalność gospodarczą.
Art. 11. Regulamin zarządzania danymi - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...