• Ustawa o udostępnianiu in...
  13.04.2024

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Stan prawny aktualny na dzień: 13.04.2024

Dz.U.2023.0.2160 t.j. - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Obserwuj akt

Rozdział 2. Biuro informacji gospodarczej

Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biura informacji gospodarczej, chyba że przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.
1.
Biuro informacji gospodarczej, zwane dalej "biurem", może być prowadzone wyłącznie w formie spółki akcyjnej, o kapitale zakładowym nie mniejszym niż 4 000 000 złotych.
2.
Akcje biura są akcjami imiennymi. Nie jest dopuszczalna zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.
3.
Akcje biura, których łączna wartość nominalna nie przekracza kwoty określonej w ust. 1, mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne i są opłacone w całości przed zarejestrowaniem biura.
W skład organów biura nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
1.
Przedmiotem działalności gospodarczej biura jest pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegające na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej biura może być również:
1)
przetwarzanie archiwalnych informacji gospodarczych, o których mowa w art. 21 aktualizacja i przechowywanie informacji archiwalnych przez biuro ust. 3 i 4, dla celów statystycznych, dotyczących dłużników niebędących konsumentami;
1a)
uzyskiwanie na zlecenie klienta biura danych z rejestru, o którym mowa w art. 28 uprawnienie biura do otrzymywania danych ust. 1 pkt 1;
1b)
uzyskiwanie i przetwarzanie w zakresie uzasadnionym wykonywaniem ustawowych uprawnień lub obowiązków danych z rejestrów, o których mowa w art. 28 uprawnienie biura do otrzymywania danych ust. 1 pkt 2–4, oraz danych zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
1c)
uzyskiwanie na zlecenie klienta biura i przetwarzanie w zakresie uzasadnionym wykonywaniem ustawowych uprawnień lub obowiązków danych z rejestrów, o których mowa w art. 28 uprawnienie biura do otrzymywania danych ust. 1 pkt 5 lub 6;
1d)
dokonywanie analizy wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem;
2)
zarządzanie majątkiem biura;
3)
prowadzenie działalności szkoleniowej lub edukacyjnej w zakresie objętym działalnością biura.
3.
Przychody z działalności, o której mowa w ust. 2 pkt 1a–3, nie mogą przekraczać 10% ogólnych przychodów biura.
4.
Biuro nie może powierzyć innym podmiotom wykonywania czynności związanych z przedmiotem działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 1 i 2, z wyjątkiem innych biur oraz instytucji utworzonych na podstawie art. 105 udzielanie przez bank informacji stanowiących tajemnicę bankową ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
5.
Biuro jest obowiązane do zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody, która może wyniknąć w związku z działalnością gospodarczą biura. Zabezpieczenie może nastąpić w drodze zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zlecenia udzielenia gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego.
1.
Biuro jest obowiązane używać w swojej firmie wyrazów "biuro informacji gospodarczej". Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "BIG".
2.
Zakazane jest używanie wyrazów "biuro informacji gospodarczej" oraz skrótu "BIG" w oznaczeniu lub reklamie przedsiębiorców, którzy nie wykonują działalności gospodarczej określonej w art. 7 działalność gospodarcza biura, ust. 1.
1.
Biuro jest obowiązane do przekazywania informacji gospodarczych w celu realizacji przez inne biuro wniosku, o którym mowa w art. 22a wniosek o ujawnienie informacji gospodarczych o podmiocie niebędącym konsumentem ust. 1.
2.
Biuro, w terminie 6 miesięcy od dnia zawiadomienia ministra właściwego do spraw gospodarki o podjęciu wykonywania działalności gospodarczej, zawiera z biurami, które wykonują działalność gospodarczą w dniu podjęcia wykonywania działalności przez to biuro, umowy o przekazywanie informacji gospodarczych w zakresie określonym w ust. 1. O zawarciu każdej umowy biuro zawiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki.
1.
Biura mogą wymieniać dane dotyczące wiarygodności płatniczej z instytucjami dysponującymi takimi danymi mającymi siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2.
Zasady wymiany danych, o których mowa w ust. 1, określa porozumienie zawarte przez biuro z instytucją, o której mowa w ust. 1.
3.
Biuro przyjmuje oraz ujawnia dane dotyczące wiarygodności płatniczej od instytucji, o której mowa w ust. 1, w celu realizacji złożonych w biurze wniosków o ujawnienie tych danych.
4.
Biuro przyjmuje oraz ujawnia dane, o których mowa w art. 21 aktualizacja i przechowywanie informacji archiwalnych przez biuro, ust. 4, w zakresie określonym we wniosku.
1.
Ujawnienie danych, o których mowa w art. 9 wymiana danych dotyczących wiarygodności płatniczej ust. 1, dotyczących konsumenta następuje, jeżeli podmiot występujący z wnioskiem posiada upoważnienie tego konsumenta. Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do ujawnienia.
2.
Do wymiany danych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 9 wymiana danych dotyczących wiarygodności płatniczej ust. 2.
1.
Zarząd biura uchwala regulamin zarządzania danymi, zwany dalej „regulaminem” określający w szczególności:
1)
sposoby przekazywania do biura informacji gospodarczych;
2)
stosowane rozwiązania organizacyjne oraz techniczne związane z przyjmowaniem, przechowywaniem, ujawnianiem, aktualizacją, usuwaniem informacji gospodarczych oraz przetwarzaniem archiwalnych informacji gospodarczych;
3)
sposoby zabezpieczenia informacji gospodarczych;
4)
sposób i metody realizacji prawa dostępu do informacji gospodarczych przez podmioty, których dotyczą informacje, oraz uzyskania informacji z rejestru zapytań, o którym mowa w art. 27 rejestr zapytań;
5)
sposób informowania o opłatach za usługi świadczone przez biuro;
6)
sposoby składania wniosku o ujawnienie informacji gospodarczych;
7)
formy ujawniania informacji gospodarczych;
8)
dodatkowy tryb realizacji wniosku, o którym mowa w art. 22a wniosek o ujawnienie informacji gospodarczych o podmiocie niebędącym konsumentem ust. 1, jeżeli biuro przewiduje realizację takich wniosków również w innym trybie niż określony w art. 22a wniosek o ujawnienie informacji gospodarczych o podmiocie niebędącym konsumentem ust. 3;
9)
katalog przykładowych rodzajów dokumentów potwierdzających nieistnienie lub wygaśnięcie zobowiązania albo stanowiących podstawę do aktualizacji informacji gospodarczych;
10)
szczegółowy tryb wnoszenia i rozpatrywania sprzeciwu, o którym mowa w art. 21a sprzeciw dłużnika dotyczący przekazywanych lub posiadanych przez biuro informacji gospodarczych, oraz postępowania biura w przypadku otrzymania sprzeciwu.
2.
Regulamin podlega zatwierdzeniu, w drodze decyzji, wydanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Ministra Sprawiedliwości oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3.
Minister właściwy do spraw gospodarki odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia regulaminu, jeżeli zawiera on postanowienia sprzeczne z ustawą lub z przepisami odrębnymi.
4.
Zatwierdzony regulamin minister właściwy do spraw gospodarki publikuje na swojej stronie internetowej. Zarząd biura jest obowiązany do publikacji aktualnej treści regulaminu na stronie internetowej biura.
5.
Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do wprowadzania i zatwierdzania zmian w regulaminie. Zarząd biura, przekazując do zatwierdzenia zmiany regulaminu, przesyła również jego tekst ujednolicony.
6.
Biuro nie może podjąć działalności gospodarczej przed zatwierdzeniem regulaminu.
7.
Regulamin od chwili jego ogłoszenia wiąże strony umów zawartych na podstawie niniejszej ustawy oraz biuro i wierzycieli, o których mowa w art. 12a obowiązki informacyjne wierzyciela wobec biur prowadzących działalność gospodarczą.
1.
Biuro jest zobowiązane do zawiadomienia ministra właściwego do spraw gospodarki o podjęciu oraz o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, a także o adresie, na który należy przekazywać informacje gospodarcze, i o jego zmianach, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń.
2.
Minister właściwy do spraw gospodarki udostępnia oraz aktualizuje w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz biur wykonujących działalność gospodarczą oraz ich adresów, na które należy przekazywać informacje gospodarcze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...