• Ustawa o udostępnianiu in...
  22.04.2024

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2024

Dz.U.2023.0.2160 t.j. - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Obserwuj akt

Rozdział 4. Przechowywanie, ujawnianie, aktualizacja i usuwanie informacji gospodarczych

1.
Biuro ujawnia tylko aktualne informacje gospodarcze.
2.
Biuro dokonuje aktualizacji informacji gospodarczych:
1)
na wniosek wierzyciela – nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku;
2)
w zakresie danych, o których mowa w art. 2 pojęcie informacji gospodarczych ust. 1 pkt 1–3 i pkt 4 lit. e, f lub j – w przypadku uzyskania uzasadnionej informacji o nieaktualności, nieprawdziwości lub niekompletności tych danych, nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania uzasadnionej informacji.
3.
Biuro może przechowywać informacje gospodarcze dotyczące dłużników niebędących konsumentami w brzmieniu sprzed dokonania ich aktualizacji. Informacje te stanowią informacje archiwalne i mogą być przetwarzane dla celów statystycznych.
4.
Biuro może przechowywać następujące informacje archiwalne:
1)
o dłużniku niebędącym konsumentem w zakresie:
a) formy prawnej,
b) głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
c) siedziby lub miejsca wykonywania działalności - wyłącznie kod pocztowy;
2)
o zobowiązaniu pieniężnym w zakresie:
a) kwoty i waluty,
b) określenia głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
c) kwoty zaległości,
d) daty powstania zaległości,
e) daty aktualizacji lub usunięcia danych o zobowiązaniu.
5.
Biuro przechowuje informacje archiwalne przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia, kiedy informacje te stały się informacjami archiwalnymi.
1.
Dłużnik może wnieść do biura sprzeciw dotyczący nieaktualności, nieprawdziwości, niekompletności lub przekazania lub przechowywania niezgodnie z ustawą informacji gospodarczych mających status informacji aktualnych. Dłużnik powinien udokumentować okoliczności uzasadniające sprzeciw.
2.
W razie wniesienia przez dłużnika sprzeciwu biuro może zwrócić się do wierzyciela lub dłużnika o dodatkowe wyjaśnienia.
3.
Biuro wstrzymuje ujawnianie informacji gospodarczych objętych sprzeciwem na okres do 30 dni, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że dotyczą one zobowiązania, które nie istnieje lub wygasło. W pozostałych przypadkach biuro może wstrzymać ujawnianie informacji gospodarczych objętych sprzeciwem na okres konieczny do rozpatrzenia sprzeciwu nie dłuższy niż 30 dni.
4.
Biuro może przedłużyć okres wstrzymania ujawniania informacji gospodarczych objętych sprzeciwem jedynie wówczas, gdy rozpatrzenie sprzeciwu wiąże się ze szczególnymi trudnościami i na okres, który łącznie nie przekracza 45 dni od dnia wstrzymania ujawniania informacji gospodarczej.
5.
Po rozpatrzeniu sprzeciwu biuro:
1)
dokonuje aktualizacji informacji gospodarczej w razie uzyskania uzasadnionej informacji o okolicznościach, o których mowa w art. 2 pojęcie informacji gospodarczych ust. 1 pkt 4 lit. e, f lub j, albo o tym, że dane, o których mowa w art. 2 pojęcie informacji gospodarczych ust. 1 pkt 1–3, są nieprawidłowe lub nieaktualne;
2)
usuwa informację gospodarczą w razie uzyskania uzasadnionej informacji o okolicznościach, o których mowa w art. 31 obowiązek usunięcia przez biuro informacji gospodarczych ust. 1 pkt 4–9, albo
3)
uznaje sprzeciw za bezzasadny i informuje o tym dłużnika, pouczając go o treści ust. 8.
6.
W przypadku powzięcia przez biuro uzasadnionych wątpliwości dotyczących aktualności, prawdziwości lub kompletności informacji gospodarczej w zakresie nieobjętym ust. 3, biuro może zawiesić ujawnianie tej informacji do czasu wyjaśnienia sprawy między stronami lub przez właściwy organ albo usunąć tę informację.
7.
Wniesienie sprzeciwu oraz dokonanie przez biuro czynności, o których mowa w ust. 5, nie podlega opłatom na rzecz biura.
8.
W przypadku gdy sprzeciw został uznany przez biuro za bezzasadny, o czym dłużnik został zawiadomiony, a dłużnik wniósł sprzeciw ponownie w oparciu o te same okoliczności faktyczne i prawne, biuro może pozostawić sprzeciw bez rozpatrzenia, nie zawiadamiając o tym dłużnika.
9.
Szczegółowy tryb wnoszenia i rozpatrywania sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, oraz postępowania biura w przypadku otrzymania sprzeciwu określa regulamin.
1.
Biuro ujawnia informacje gospodarcze w formach określonych w regulaminie, w szczególności w drodze teletransmisji. Ujawnianie informacji gospodarczych przez biuro jest odpłatne. Wysokość opłat określa cennik uchwalany przez zarząd biura.
2.
Biuro ujawnia wszystkie posiadane informacje gospodarcze w zakresie objętym wnioskiem, z zastrzeżeniem ust. 3-5 i art. 19 zastrzeżenie wierzyciela nieujawniania przez biuro dotyczących go informacji gospodarczych.
3.
Biuro ujawnia informacje gospodarcze o zobowiązaniach dłużników będących konsumentami oraz dotyczące posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem wyłącznie:
1)
wierzycielom, którzy zawarli z biurem umowę, o której mowa w art. 12 umowa o udostępnianie informacji gospodarczych ust. 1;
2)
innym biurom oraz instytucjom, o których mowa w art. 9 wymiana danych dotyczących wiarygodności płatniczej lub w art. 13 ujawnianie danych udostępnionych przez instytucje zbierające i udostępniające informacje bankom i instytucjom udzielającym kredytów, w celu realizacji złożonych wniosków o ujawnienie informacji;
3)
podmiotom, o których mowa w art. 25 uprawnienie do otrzymywania informacji gospodarczych ust. 1.
4.
Biuro na żądanie wierzyciela, który przekazał informacje gospodarcze, wstrzymuje na czas określony ujawnianie tych informacji.
5.
Ujawniając informacje gospodarcze podmiotom innym niż określone w ust. 3, biuro informuje te podmioty o obowiązkach określonych w art. 26 zakaz ujawniania i obowiązek usunięcia otrzymanych od biura informacji gospodarczych.
1.
Wniosek do biura o ujawnienie informacji gospodarczych o podmiocie niebędącym konsumentem może dotyczyć także informacji przechowywanych w innym biurze. We wniosku wskazuje się biuro, z którego ma zostać ujawniona informacja gospodarcza, oraz numer, o którym mowa w art. 2 pojęcie informacji gospodarczych ust. 1 pkt 1 lit. d albo pkt 3 lit. f, podmiotu, którego dotyczą informacje gospodarcze objęte wnioskiem.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć wyłącznie ujawnienia aktualnych danych, o których mowa w art. 2 pojęcie informacji gospodarczych ust. 1 pkt 1 i 3–5.
3.
Biuro, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane do przekazania informacji gospodarczych do biura, w którym został złożony ten wniosek, w drodze teletransmisji, w terminie 24 godzin od momentu otrzymania wniosku. Ujawnienie informacji gospodarczych podmiotowi wnioskującemu o te informacje, w przypadku złożenia wniosku osobiście w biurze albo w drodze teletransmisji, następuje w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia wniosku.
4.
Biuro może określić dodatkowy, inny niż określony w ust. 3, tryb uzyskania informacji gospodarczej na wniosek, o którym mowa w ust. 1. W takim przypadku składający wniosek dokonuje wyboru trybu uzyskania informacji.
5.
Biuro, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie ujawnia danych składającego wniosek.
6.
Ujawnienie informacji gospodarczych na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w danym biurze cennikiem, nie wyższej niż 30 złotych od informacji uzyskanych z jednego biura.
1.
Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go informacji gospodarczych przechowywanych przez biuro, przekazanych zgodnie z art 14–18.
2.
Osoby fizyczne mają prawo dostępu do przechowywanych przez biuro danych osobowych ich dotyczących na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679. Wysokość opłat, które biuro może pobrać zgodnie z rozporządzeniem 2016/679, określa cennik uchwalany przez zarząd biura.
3.
Dostęp do danych w zakresie, o którym mowa w ust. 2, dla dłużników będących konsumentami jest bezpłatny, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
4.
W przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi, dostęp do danych, o którym mowa w ust. 1, podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w biurze cennikiem, która nie może być wyższa niż 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667).
1.
(uchylony)
2.
Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 2 pojęcie informacji gospodarczych ust. 1 pkt 1 lub 3, występuje z wnioskiem o udostępnienie informacji gospodarczych w celu poświadczenia zakresu dostępnych w biurze informacji gospodarczych dotyczących tego podmiotu, biuro przekazuje informacje gospodarcze – stosownie do wyboru wnioskodawcy – w formie dokumentu elektronicznego albo wydruku.
3.
Dokument albo wydruk, o których mowa w ust. 2, mogą dotyczyć także informacji przechowywanych w innych biurach, jeżeli wystąpi o to wnioskodawca. Przepisy art. 22a wniosek o ujawnienie informacji gospodarczych o podmiocie niebędącym konsumentem ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
4.
Udostępnienie informacji gospodarczych na podstawie ust. 2 podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w biurze cennikiem.
5.
Organ administracji publicznej nie może żądać okazywania, przekazywania lub załączania do wniosku dokumentu albo wydruku, o którym mowa w ust. 2. Przepis stosuje się odpowiednio do informacji udostępnionych na podstawie art. 22b prawo dostępu do informacji gospodarczych osób, których dotyczą ust. 1 i 2.
1.
Podmiot, który zawarł z biurem umowę o ujawnianie informacji gospodarczych, może wystąpić do biura o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika będącego konsumentem, jeżeli posiada jego upoważnienie. Upoważnienie jest ważne nie dłużej niż 60 dni od dnia jego udzielenia.
2.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może odmówić zawarcia umowy, o której mowa w art. 14 przekazanie przez wierzyciela informacji gospodarczych o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem ust. 1 pkt 1, lub zawrzeć taką umowę na warunkach mniej korzystnych, w szczególności przez żądanie zabezpieczenia wierzytelności wynikających z tej umowy:
1)
w przypadku gdy dłużnik będący konsumentem odmówi udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, lub
2)
na podstawie informacji gospodarczych otrzymanych od biura lub danych udostępnionych przez instytucje utworzone na podstawie art. 105 udzielanie przez bank informacji stanowiących tajemnicę bankową ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub przez instytucje, o których mowa w art. 9 wymiana danych dotyczących wiarygodności płatniczej, w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
1.
Do otrzymywania informacji gospodarczych oraz informacji z rejestru zapytań, o którym mowa w art. 27 rejestr zapytań, są uprawnieni:
1)
Prokurator Generalny - w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej pochodzącego od państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie informacji, albo w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
2)
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Agencji Wywiadu – na zasadach i w trybie określonym w art. 34 zbieranie i korzystanie przez Agencje z danych osobowych ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1136);
3)
Komendant Główny Policji – na zasadach i w trybie określonym w art. 20 uzyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przez Policję ust. 1d i 1e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.);
4)
Komendant Służby Ochrony Państwa – jeżeli jest to konieczne do wykonywania obowiązków przewidzianych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 66, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 240, 347, 641 i 1586);
4a)
Szef Kancelarii Sejmu – jeżeli jest to konieczne do wykonywania obowiązków przewidzianych w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1727 oraz z 2023 r. poz. 240, 347 i 641);
5)
organy Krajowej Administracji Skarbowej – w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.);
6)
Generalny Inspektor Informacji Finansowej – w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
7)
naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb administracji skarbowej – w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań i kontroli na podstawie przepisów prawa celnego i podatkowego;
8)
(uchylony)
9)
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego - w zakresie nadzoru wykonywanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753, 825 i 1705);
10)
Prezes Najwyższej Izby Kontroli - w zakresie informacji o przedsiębiorcach, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623);
11)
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347);
12)
Komendant Główny Straży Granicznej - na zasadach i w trybie określonym w art. 10a przetwarzanie i wymiana informacji gromadzonych przez Straż Graniczną ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088 i 1489);
13)
sądy - w związku z toczącymi się przed nimi postępowaniami;
14)
(uchylony)
15)
komornicy sądowi – w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami egzekucyjnymi lub zabezpieczającymi albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza;
16)
organ prowadzący Rejestr Należności Publicznoprawnych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.);
17)
organy administracji publicznej – w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych;
18)
administracyjne organy egzekucyjne – w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2.
Za każdorazowe udostępnienie informacji gospodarczych podmiotom wymienionym w ust. 1 biuro pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym w tym biurze cennikiem, nie wyższą niż 0,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
1.
Podmiot, który otrzymał informacje gospodarcze od biura, jest obowiązany usunąć je w terminie 90 dni od dnia ich otrzymania. Obowiązek ten dotyczy również biura w zakresie informacji gospodarczych otrzymanych od innego biura.
2.
Podmiot, który otrzymał od biura informacje gospodarcze dotyczące dłużnika będącego konsumentem, nie może ich ujawnić innym osobom. Nie dotyczy to ujawniania przez biuro informacji gospodarczych otrzymanych od innego biura.
3.
Przepisów ust. 1 i ust. 2 zdania pierwszego nie stosuje się do podmiotów wymienionych w art. 25 uprawnienie do otrzymywania informacji gospodarczych, ust. 1.
4.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do instytucji ustawowo obowiązanych do oceny zdolności kredytowej lub oceny ryzyka operacyjnego.
1.
Biuro jest obowiązane prowadzić rejestr zapytań. Każdy ma prawo uzyskania informacji z rejestru zapytań w zakresie dotyczącym ujawniania jego danych, z zastrzeżeniem ust. 4.
2.
Rejestr zapytań obejmuje następujące informacje:
1)
datę ujawnienia informacji gospodarczych;
2)
oznaczenie podmiotu, któremu ujawniono informacje gospodarcze;
3)
wskazanie ujawnionych danych.
2a.
W przypadku ujawnienia informacji gospodarczych na podstawie art. 22a wniosek o ujawnienie informacji gospodarczych o podmiocie niebędącym konsumentem ust. 3, rejestr zapytań obejmuje oznaczenie biura, do którego złożono wniosek, o którym mowa w art. 22a wniosek o ujawnienie informacji gospodarczych o podmiocie niebędącym konsumentem ust. 1.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 2, są przechowywane w rejestrze zapytań przez okres 12 miesięcy od dnia ujawnienia informacji gospodarczych przez biuro.
4.
Nie podaje się informacji o złożeniu zapytania do rejestru zapytań, jeżeli z zapytaniem wystąpiły podmioty, o których mowa w art. 25 uprawnienie do otrzymywania informacji gospodarczych, ust. 1.
5.
W przypadku dłużników będących konsumentami oraz podmiotów, o których mowa w art. 25 uprawnienie do otrzymywania informacji gospodarczych, ust. 1, uzyskanie informacji z rejestru zapytań jest bezpłatne, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W pozostałych przypadkach uzyskanie informacji z rejestru zapytań podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w biurze cennikiem, nie wyższej niż 0,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
1.
Biuro jest uprawnione do otrzymywania danych z:
1)
rejestru PESEL na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 oraz z 2023 r. poz. 497 i 1394);
2)
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773);
3)
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541);
4)
Krajowego Rejestru Sądowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 685, 825 i 1705);
5)
Krajowego Rejestru Zadłużonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1909);
6)
Rejestru Należności Publicznoprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2.
W przypadku stwierdzenia niezgodności między informacją gospodarczą otrzymaną od wierzyciela a danymi otrzymanymi z rejestrów wymienionych w ust. 1 pkt 1–4, biuro niezwłocznie:
1)
wstrzymuje ujawnianie tej informacji gospodarczej;
2)
powiadamia o niezgodności wierzyciela, od którego otrzymało informację gospodarczą.
3.
Biuro może uzyskiwać oraz przetwarzać w zakresie uzasadnionym wykonywaniem ustawowych uprawnień lub obowiązków dane zawarte w rejestrach wymienionych w ust. 1 pkt 2–4 oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dane te biuro ujawnia w formach określonych w regulaminie wraz z informacją o czasie uzyskania tych danych przez biuro.
4.
Biuro może na zlecenie klienta uzyskiwać oraz przetwarzać w zakresie uzasadnionym wykonywaniem ustawowych uprawnień lub obowiązków dane zawarte w rejestrach wymienionych w ust. 1 pkt 5 lub 6. Dane te biuro ujawnia klientowi, na zlecenie którego je uzyskało, w formach określonych w regulaminie wraz z informacją o czasie uzyskania tych danych przez biuro.
5.
W przypadku gdy biuro ujawnia dane z rejestrów wskazanych w ust. 1, które można uzyskać bezpłatnie, biuro jest obowiązane poinformować o tym podmiot występujący do biura o udostępnienie tych danych.
Porównania: 1
1.
W przypadku:
1)
częściowego lub całkowitego wykonania zobowiązania albo jego wygaśnięcia,
2)
powzięcia przez wierzyciela, który zawarł z biurem umowę, o której mowa w art. 12 umowa o udostępnianie informacji gospodarczych, ust. 1, wiadomości o odzyskaniu przez osobę uprawnioną utraconego dokumentu, którym posłużyła się osoba nieuprawniona,
3)
powzięcia wiarygodnej informacji, że przekazane informacje gospodarcze są nieprawdziwe,
4)
powzięcia wiarygodnej informacji o zmianie innych informacji gospodarczych przekazanych przez wierzyciela do biura, zgodnie z art. 14 przekazanie przez wierzyciela informacji gospodarczych o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem-18
- wierzyciel jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia tych informacji, wystąpić do biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu lub o posłużeniu się cudzym dokumentem, z żądaniem aktualizacji informacji gospodarczych, przekazując do biura aktualne dane.
2.
W przypadku stwierdzenia faktu nieistnienia zobowiązania wierzyciel jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia tej informacji, wystąpić do biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu, z żądaniem usunięcia informacji gospodarczych dotyczących tego zobowiązania.
3.
W przypadku zbycia wierzytelności zbywca jest zwolniony z obowiązków określonych w ust. 1 i 2 z chwilą przekazania do biura informacji o zbyciu wierzytelności.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, biuro usuwa informacje gospodarcze dotyczące zbytej wierzytelności po upływie 14 dni od dnia otrzymania tej informacji, chyba że przed upływem tego terminu nabywca wierzytelności dokona aktualizacji informacji w zakresie dotyczącym danych wierzyciela. Z chwilą dokonania aktualizacji obowiązki określone w ust. 1 i 2 przechodzą na nabywcę.
1.
Na wniosek dłużnika wierzyciel, który przekazał informacje gospodarcze do biura, jest obowiązany do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały udostępnione lub są przechowywane z naruszeniem ustawy.
2.
Na wniosek dłużnika wierzyciel, który przekazał informacje gospodarcze do biura, informuje podmiot, który otrzymał informacje gospodarcze od biura, o uzupełnieniu, uaktualnieniu, sprostowaniu lub usunięciu danych dłużnika.
Obowiązek wierzyciela, o którym mowa w art. 30 obowiązek uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia informacji gospodarczych ust. 1, oraz obowiązki biura, o których mowa w art. 21 aktualizacja i przechowywanie informacji archiwalnych przez biuro ust. 2 pkt 2i art. 31 obowiązek usunięcia przez biuro informacji gospodarczych ust. 1 pkt 6 i 7, dotyczące:
1)
aktualizacji informacji gospodarczych wynikają w szczególności z uzasadnionej informacji o:
a) zakwestionowaniu przez dłużnika istnienia zobowiązania w całości lub części, w tym o odmowie uznania długu,
b) uznaniu długu przez dłużnika w całości,
c) uznaniu zobowiązania przez dłużnika za przedawnione,
d) wykonaniu zobowiązania, w tym dokonaniu zapłaty w części,
e) oddaleniu prawomocnym wyrokiem powództwa obejmującego część zobowiązania,
f) stwierdzeniu prawomocnym wyrokiem, że zobowiązanie w części nie istnieje lub wygasło,
g) potrąceniu ze zobowiązania wierzytelności niższej niż objęta zobowiązaniem,
h) zwolnieniu dłużnika z długu w części,
i) odnowieniu zobowiązania w części,
j) przelewie wierzytelności objętej zobowiązaniem w części na rzecz innej osoby,
k) przejęciu części długu przez inną osobę,
l) toczącym się postępowaniu sądowym dotyczącym zobowiązania;
2)
usunięcia informacji gospodarczych wynikają w szczególności z uzasadnionej informacji o:
a) wykonaniu zobowiązania, w tym dokonaniu zapłaty, w całości,
b) oddaleniu prawomocnym wyrokiem powództwa obejmującego całość zobowiązania,
c) stwierdzeniu prawomocnym wyrokiem, że zobowiązanie w całości nie istnieje lub wygasło,
d) potrąceniu ze zobowiązania wierzytelności wyższej niż objęta zobowiązaniem,
e) zwolnieniu dłużnika z długu w całości,
f) odnowieniu zobowiązania w całości,
g) przelewie wierzytelności objętej zobowiązaniem w całości na rzecz innej osoby,
h) przejęciu całości długu przez inną osobę.
1.
Biuro usuwa informacje gospodarcze:
1)
na wniosek wierzyciela, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku;
2)
przed zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej przez biuro, informując o tym wierzycieli związanych z biurem umową, o której mowa w art. 12 umowa o udostępnianie informacji gospodarczych ust. 1;
3)
przekazane przez wierzyciela, z którym wygasła albo została rozwiązana umowa, o której mowa w art. 12 umowa o udostępnianie informacji gospodarczych ust. 1;
4)
przekazane przez wierzyciela, który po ich przekazaniu do biura został wykreślony z właściwego rejestru albo ewidencji lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej;
5)
dotyczące posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem - po upływie 10 lat, licząc od końca roku, w którym biuro otrzymało te informacje;
6)
na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania;
7)
na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania;
8)
po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela;
9)
nie później niż po upływie 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, jeżeli dłużnikiem jest konsument, przy czym w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie później niż po upływie 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.
2.
Przepisu ust. 1 pkt 9 nie stosuje się do informacji gospodarczych przekazanych zgodnie z art. 8a informacja o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...