• Ustawa o udostępnianiu in...
  21.04.2024

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2023.0.2160 t.j. - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Obserwuj akt

Rozdział 5. Nadzór nad biurami

1.
Nadzór nad biurem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki w zakresie zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z ustawą i regulaminem.
2.
Nadzór nie obejmuje kontroli prawidłowości przetwarzania przez biuro danych osobowych.
3.
Nadzór ministra właściwego do spraw gospodarki w zakresie dokonywania przez biuro analizy wiarygodności płatniczej obejmuje wyłącznie ocenę, czy zakres informacji wykorzystywanych do analizy jest prawidłowy.
1.
Osoba upoważniona przez ministra właściwego do spraw gospodarki, zwana dalej "kontrolującym", w celu ustalenia stanu faktycznego może przeprowadzić kontrolę działalności gospodarczej biura.
2.
Kontrolujący przeprowadza czynności kontrolne po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
3.
Kontrolujący podlega wyłączeniu z kontroli, jeżeli wyniki kontroli mogą oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki bądź kurateli. Powody wyłączenia kontrolującego trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki albo kurateli.
4.
Kontrolujący może być wyłączony z kontroli w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
5.
Z wnioskiem o wyłączenie kontrolującego z przeprowadzenia kontroli może wystąpić kontrolujący lub osoba upoważniona do reprezentowania biura. O wyłączeniu albo odmowie wyłączenia kontrolującego z przeprowadzenia kontroli rozstrzyga minister właściwy do spraw gospodarki.
Kontrolujący jest uprawniony do:
1)
wstępu do obiektów i pomieszczeń biura;
2)
wglądu do wszelkich dokumentów, nośników informacji lub innych materiałów dowodowych związanych z działalnością gospodarczą biura;
3)
przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych;
4)
żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień od osoby upoważnionej do reprezentowania biura lub innych pracowników biura;
5)
żądania od osoby upoważnionej do reprezentowania biura sporządzenia, na koszt biura, uwierzytelnionych kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń dokonanych na podstawie dokumentów;
6)
korzystania z pomocy biegłych i specjalistów;
7)
zabezpieczenia materiałów dowodowych;
8)
dostępu do informacji prawnie chronionych, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030 i 1532).
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranego w toku kontroli materiału dowodowego.
2.
Kontrolujący jest uprawniony do zabezpieczenia materiału dowodowego przez:
1)
oddanie na przechowanie, za pokwitowaniem, osobie upoważnionej do reprezentowania biura;
2)
przechowanie w biurze w oddzielnym zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu.
3.
O zwolnieniu zabezpieczonego materiału dowodowego decyduje kontrolujący.
1.
Z ustnych wyjaśnień udzielanych kontrolującemu przez osobę upoważnioną do reprezentowania biura lub innych pracowników biura kontrolujący sporządza notatkę, którą podpisuje kontrolujący i osoba udzielająca wyjaśnień.
2.
Osoba udzielająca wyjaśnień może odmówić podpisania notatki, jeżeli nie zgadza się z jej treścią w całości, lub podpisać z jednoczesnym zgłoszeniem zastrzeżeń i podaniem, w jakiej części kwestionuje jej treść.
3.
Osoba upoważniona do reprezentowania biura lub inny pracownik biura może odmówić udzielenia kontrolującemu wyjaśnień jedynie w przypadkach, gdy wyjaśnienia mogą dotyczyć faktów lub okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną bądź majątkową wezwanego do złożenia wyjaśnień, a także jego małżonka lub osobę pozostającą z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osoby związane z nim z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli.
Osoba upoważniona do reprezentowania biura jest obowiązana zapewnić kontrolującemu warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzania kontroli.
1.
Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół kontroli.
2.
Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba upoważniona do reprezentowania biura.
3.
Protokół kontroli podpisuje kontrolujący i osoba upoważniona do reprezentowania biura.
1.
Protokół kontroli powinien zawierać:
1)
oznaczenie biura, adres siedziby biura i numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania biura;
2)
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z uwzględnieniem przerw w kontroli;
3)
imię i nazwisko kontrolującego;
4)
określenie zakresu kontroli i okresu działalności gospodarczej biura objętego kontrolą;
5)
wskazanie ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego;
6)
pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń lub wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole kontroli;
7)
pouczenie o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli;
8)
podpisy kontrolującego i osoby upoważnionej do reprezentowania biura albo podpis kontrolującego i adnotację o odmowie podpisania protokołu kontroli przez osobę upoważnioną do reprezentowania biura oraz miejsce i datę podpisania tego protokołu.
2.
Zebrany w trakcie kontroli materiał dowodowy stanowi akta kontroli.
3.
Akta kontroli stanowią załącznik do egzemplarza protokołu kontroli przeznaczonego dla kontrolującego.
1.
Przed podpisaniem protokołu kontroli osoba upoważniona do reprezentowania biura ma prawo zgłoszenia kontrolującemu umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania tego protokołu.
2.
W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, kontrolujący obowiązany jest sporządzić wobec nich pisemne stanowisko wraz z uzasadnieniem, a w przypadku stwierdzenia ich zasadności zmienić lub uzupełnić protokół kontroli.
1.
Osoba upoważniona do reprezentowania biura może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając kontrolującemu, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy.
2.
Odmowa podpisania protokołu kontroli przez osobę upoważnioną do reprezentowania biura nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu kontroli przez kontrolującego.
Postępowanie kontrolne kończy:
1)
podpisanie protokołu kontroli, o którym mowa w art. 39 protokół kontroli ust. 3, albo
2)
podpisanie protokołu kontroli przez kontrolującego, w trybie art. 42 odmowa podpisania protokołu kontroli ust. 2.
1.
W razie stwierdzenia w wyniku kontroli naruszenia przepisów ustawy lub regulaminu, minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze decyzji, nakazuje usunięcie nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia.
2.
Jeżeli biuro nie usunie nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, minister właściwy do spraw gospodarki może nałożyć na biuro karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 120 000 złotych, określając ponowny termin usunięcia nieprawidłowości.
3.
Jeżeli biuro nie usunie nieprawidłowości w terminie, o którym mowa w ust. 2, mimo nałożenia kary pieniężnej, minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez biuro.
4.
Prawomocna decyzja, o której mowa w ust. 3, powoduje rozwiązanie spółki, w formie której jest prowadzone biuro.
1.
W razie naruszenia przez biuro przepisów ustawy w zakresie realizacji wniosków, o których mowa w art. 22a wniosek o ujawnienie informacji gospodarczych o podmiocie niebędącym konsumentem ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki może nałożyć na biuro karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 200 000 złotych.
2.
Jeżeli biuro, mimo dwukrotnego nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, narusza przepisy ustawy w zakresie realizacji wniosków, o których mowa w art. 22a wniosek o ujawnienie informacji gospodarczych o podmiocie niebędącym konsumentem ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez biuro. Przepis art. 43 stwierdzenie w wyniku kontroli naruszenia przepisów ustawy lub regulaminu ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Do kontroli działalności gospodarczej biura stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641, 803 i 1414).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...