• Ustawa o udostępnianiu in...
  17.04.2024

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.2160 t.j. - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Obserwuj akt

Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 625, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. poz. 665, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. poz. 284): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. poz. 1661, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. poz. 66): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. poz. 1546, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. poz. 1800, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. poz. 1538, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. poz. 7, Nr 6, poz. 33, poz. 800 i 817): (zmiany pominięte).
Biuro informacji gospodarczej utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy staje się biurem w rozumieniu niniejszej ustawy.
1.
W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy biura informacji gospodarczej przekażą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki do zatwierdzenia uchwalone regulaminy zarządzania danymi.
2.
Minister właściwy do spraw gospodarki, w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania regulaminu zarządzania danymi przez biuro informacji gospodarczej, zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia regulaminu.
Regulaminy zarządzania danymi, uchwalone na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 69 utrata mocy ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych , zachowują moc do dnia zatwierdzenia regulaminów sporządzonych na podstawie przepisów niniejszej ustawy.
Przepisy niniejszej ustawy stosuje się do udostępniania danych o zobowiązaniach wymagalnych, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Informacje gospodarcze przekazane do biur informacji gospodarczej na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 69 utrata mocy ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych , uznaje się za informacje gospodarcze w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.
Postępowania o ujawnienie informacji gospodarczych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
Kontrolę działalności gospodarczej biura informacji gospodarczej wszczętą i niezakończoną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
Biura mogą ujawniać informacje gospodarcze w zakresie numeru PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz informacje gospodarcze w zakresie oznaczenia miejsca zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o ile nie jest ono takie samo jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej, do dnia 1 lipca 2011 r.
Traci moc ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. poz. 424, z późn. zm.).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 14.05.2010 r. - Dz.U. z 2010 r. poz. 530]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...