• Ustawa o umowach międzyna...
  23.07.2024

Ustawa o umowach międzynarodowych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2020.0.127 t.j. - Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych

Rozdział 2. Zawieranie umowy międzynarodowej

1.
Minister kierujący działem administracji rządowej właściwy do spraw, których dotyczy umowa międzynarodowa, po uzgodnieniu projektu umowy i instrukcji negocjacyjnej z ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz z innymi zainteresowanymi ministrami, składa Prezesowi Rady Ministrów wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie negocjacji umowy międzynarodowej.
2.
Prezes Rady Ministrów wyznacza organ właściwy do prowadzenia negocjacji oraz określa zakres jego upoważnienia.
Orzeczenia: 1
1.
Organ właściwy do prowadzenia negocjacji składa Radzie Ministrów, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz innymi właściwymi ministrami, wniosek o udzielenie zgody na podpisanie umowy międzynarodowej i proponuje, w uzasadnionych przypadkach, treść zastrzeżeń strony polskiej do umowy wielostronnej.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa tryb związania umową międzynarodową Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Rada Ministrów, w drodze uchwały, udziela zgody na podpisanie umowy międzynarodowej.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do umów międzynarodowych niepodpisywanych, o których mowa w art. 13 zatwierdzenie umowy międzynarodowej, ust. 1.
Rada Ministrów, na wniosek organu właściwego do prowadzenia negocjacji, podejmuje uchwałę w sprawie sprzeciwu wobec zastrzeżenia innej umawiającej się strony złożonego do umowy wielostronnej.
Rada Ministrów, mając na uwadze specyfikę stosunków międzynarodowych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb opracowania projektu umowy międzynarodowej i instrukcji negocjacyjnej, uwzględniając przypadki, w których organ właściwy do prowadzenia negocjacji może je prowadzić bez projektu umowy międzynarodowej lub pisemnej instrukcji negocjacyjnej, oraz określi wzory wniosków, o których mowa w art. 5 wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie negocjacji umowy międzynarodowej-7. Rozporządzenie określi w szczególności sposób uzasadniania projektów umów międzynarodowych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...