• Ustawa o umowach międzyna...
  14.06.2024

Ustawa o umowach międzynarodowych

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2020.0.127 t.j. - Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych

Rozdział 3. Pełnomocnictwa

W przypadku gdy jest wymagane pełnomocnictwo do prowadzenia negocjacji oraz przyjęcia tekstu umowy międzynarodowej, pełnomocnictwa udziela minister właściwy do spraw zagranicznych na wniosek organu właściwego do prowadzenia negocjacji.
W przypadku gdy jest wymagane pełnomocnictwo do podpisania umowy międzynarodowej, pełnomocnictwa udziela Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory i terminy składania wniosków w sprawach, o których mowa w art. 9 pełnomocnictwo do prowadzenia negocjacji oraz przyjęcia tekstu i podpisania umowy międzynarodowej i art. 10 pełnomocnictwo do podpisania umowy międzynarodowej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...