• Ustawa o umowach międzyna...
  21.02.2024

Ustawa o umowach międzynarodowych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2020.0.127 t.j. - Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych

Rozdział 4. Ratyfikacja i zatwierdzenie umowy międzynarodowej

1.
Związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową wymaga zgody wyrażonej w drodze ratyfikacji lub przez zatwierdzenie.
2.
Ratyfikacji podlegają umowy międzynarodowe, o których mowa w art. 89 umowy wymagające zgody na ratyfikację, ust. 1 i art. 90 przekazanie uprawnień organizacji międzynarodowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz inne umowy międzynarodowe, które przewidują wymóg ratyfikacji albo ją dopuszczają, a szczególne okoliczności to uzasadniają.
2a.
Ratyfikacji podlegają akty prawne Unii Europejskiej, o których mowa w art. 48 procedury zmian Traktatów ust. 6 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 25 sprawozdania Komisji
, art. 218 procedura zawierania umów między Unią a państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowym ust. 8 akapit drugi zdanie drugie, art. 223 wybory do Parlamentu Europejskiego ust. 1, art. 262 przyznanie Trybunałowi Sprawiedliwości właściwości w sprawach z zakresu własności intelektualnej lub art. 311 zasoby własne Unii akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
3.
Umowa międzynarodowa, która nie podlega ratyfikacji, wymaga zatwierdzenia przez Radę Ministrów.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową może nastąpić również w drodze podpisania, wymiany not lub w inny sposób dopuszczony przez prawo międzynarodowe. W takim przypadku zatwierdzenie w rozumieniu art. 12 ratyfikacja umowy międzynarodowej ust. 3 jest dokonywane przez udzielenie zgody, o której mowa w art. 6 wniosek o udzielenie zgody na podpisanie umowy międzynarodowej.
2.
Związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową, w sposób określony w ust. 1, może nastąpić w szczególności, gdy:
1)
ustawa upoważnia do zawarcia umowy międzynarodowej w ten sposób, a zawarta umowa międzynarodowa nie narusza przepisów ustawy upoważniającej, lub
2)
umowa międzynarodowa ma charakter wykonawczy w stosunku do obowiązującej umowy międzynarodowej i nie wypełnia przesłanek określonych w art. 89 umowy wymagające zgody na ratyfikację ust. 1 lub art. 90 przekazanie uprawnień organizacji międzynarodowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3)
celem umowy międzynarodowej jest zmiana obowiązującej umowy, w tym załącznika do niej, a zmiana umowy międzynarodowej lub załącznika nie wypełnia przesłanek określonych w art. 89 umowy wymagające zgody na ratyfikację ust. 1 lub art. 90 przekazanie uprawnień organizacji międzynarodowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, lub
4)
wymagają tego inne szczególne okoliczności, a umowa międzynarodowa nie wypełnia przesłanek określonych w art. 89 umowy wymagające zgody na ratyfikację ust. 1 lub art. 90 przekazanie uprawnień organizacji międzynarodowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Orzeczenia: 2
1.
Organ właściwy do prowadzenia negocjacji lub minister kierujący działem administracji rządowej właściwy do spraw, których dotyczy umowa międzynarodowa, po uzgodnieniu z zainteresowanymi ministrami, składa Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, wniosek o ratyfikację lub zatwierdzenie umowy międzynarodowej.
2.
Minister kierujący działem administracji rządowej właściwy do spraw, których dotyczy akt prawny Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 12 ratyfikacja umowy międzynarodowej ust. 2a, po uzgodnieniu z zainteresowanymi ministrami, składa Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, wniosek o ratyfikację tego aktu prawnego.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Rada Ministrów podejmuje uchwałę o przedłożeniu umowy międzynarodowej Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji lub o jej zatwierdzeniu.
2.
Minister właściwy do spraw zagranicznych przedkłada Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji umowę międzynarodową wraz z uzasadnieniem oraz projektem dokumentu ratyfikacyjnego.
3.
Przedłożenie umowy międzynarodowej Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji jest dokonywane po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 89 umowy wymagające zgody na ratyfikację ust. 1 i art. 90 przekazanie uprawnień organizacji międzynarodowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, lub po zawiadomieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 89 umowy wymagające zgody na ratyfikację ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
W przypadku wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej negatywnej opinii, w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia, co do zasadności wyboru trybu ratyfikacji umowy międzynarodowej, o którym mowa w art. 89 umowy wymagające zgody na ratyfikację ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów zajmuje ponowne stanowisko w tej sprawie.
5.
Do uchwały o przedłożeniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji aktu prawnego Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 12 ratyfikacja umowy międzynarodowej ust. 2a, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-4.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków, o których mowa w art. 14 wniosek o ratyfikację lub zatwierdzenie umowy międzynarodowej, oraz rodzaje dokumentów, które przygotowuje i dołącza do tych wniosków minister właściwy do spraw zagranicznych, uwzględniając w szczególności, aby wnioski zawierały proponowany tekst zastrzeżeń lub deklaracji interpretacyjnych formułowanych przez Rzeczpospolitą Polską lub sprzeciwów Rzeczypospolitej Polskiej wobec zastrzeżeń innych umawiających się stron.
Przepisy niniejszej ustawy dotyczące ratyfikacji lub zatwierdzenia umowy międzynarodowej stosuje się odpowiednio do przystąpienia do takiej umowy.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...