• Ustawa o umowach międzyna...
  18.06.2024

Ustawa o umowach międzynarodowych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.06.2024

Dz.U.2020.0.127 t.j. - Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych

Rozdział 7. Utrata mocy obowiązującej i zmiana zakresu obowiązywania umowy międzynarodowej

1.
Utrata mocy obowiązującej umowy międzynarodowej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej następuje w sposób przewidziany w umowie międzynarodowej, w szczególności na skutek jej wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską, albo w inny sposób dopuszczony przez prawo międzynarodowe.
2.
Do wypowiedzenia umowy międzynarodowej przez Rzeczpospolitą Polską stosuje się odpowiednio przepisy art. 14 wniosek o ratyfikację lub zatwierdzenie umowy międzynarodowej i art. 15 przedkładanie Prezydentowi RP umowy międzynarodowej do ratyfikacji lub zatwierdzenia ust. 1 i 2.
3.
Przedłożenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do wypowiedzenia umowy międzynarodowej ratyfikowanej za zgodą, o której mowa w art. 89 umowy wymagające zgody na ratyfikację ust. 1 i art. 90 przekazanie uprawnień organizacji międzynarodowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane po uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie, z zastrzeżeniem art. 22a wystąpienie z Unii Europejskiej.
4.
Oświadczenie rządowe o utracie mocy obowiązującej umowy międzynarodowej ogłasza się w trybie, w jakim została ogłoszona umowa międzynarodowa.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Do wystąpienia z Unii Europejskiej stosuje się odpowiednio przepisy art. 14 wniosek o ratyfikację lub zatwierdzenie umowy międzynarodowej i art. 15 przedkładanie Prezydentowi RP umowy międzynarodowej do ratyfikacji lub zatwierdzenia ust. 1 i 2.
2.
Przedłożenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej projektu decyzji o wystąpieniu z Unii Europejskiej jest dokonywane po uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie.
3.
Decyzję o wystąpieniu z Unii Europejskiej ogłasza się w Dzienniku Ustaw.
4.
Prezes Rady Ministrów notyfikuje Radzie Europejskiej decyzję o wystąpieniu z Unii Europejskiej.
5.
Zgodę na przedłużenie okresu, o którym mowa w art. 50 wystąpienie Państwa Członkowskiego z Unii ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, wyraża Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów.
6.
Przedłożenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku dotyczącego przedłużenia okresu, o którym mowa w art. 50 wystąpienie Państwa Członkowskiego z Unii ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, jest dokonywane po uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie.
Przypisy: 1
Minister kierujący działem administracji rządowej właściwy do spraw, których dotyczy umowa międzynarodowa, po uzgodnieniu z z zainteresowanymi ministrami, składa Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, wniosek o:
1)
przedłużenie obowiązywania umowy międzynarodowej, która nie zawiera klauzuli o automatycznym przedłużeniu mocy obowiązującej;
2)
zmianę, która nie polega na zawarciu nowej umowy międzynarodowej, w tym wycofanie zastrzeżenia zgłoszonego przez Rzeczpospolitą Polską;
3)
zawieszenie lub przywrócenie stosowania umowy międzynarodowej.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypowiedzenie umowy międzynarodowej oraz wzory wniosków, o których mowa w art. 23 wniosek o przedłużenie obowiązywania, zmianę, zawieszenie umowy międzynarodowej lub przywrócenie jej stosowania, a także rodzaje dokumentów, które przygotowuje i dołącza do wniosku minister właściwy do spraw zagranicznych. Rozporządzenie określi w szczególności sposób uzasadniania wniosków.
1.
Decyzję w sprawie zmiany zakresu obowiązywania umowy międzynarodowej, o której mowa w art. 23 wniosek o przedłużenie obowiązywania, zmianę, zawieszenie umowy międzynarodowej lub przywrócenie jej stosowania, podejmuje:
1)
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów - w przypadku ratyfikowanej umowy międzynarodowej;
2)
Rada Ministrów - w przypadku innych umów międzynarodowych.
2.
Zmiana zakresu obowiązywania umowy międzynarodowej dotycząca umowy ratyfikowanej za zgodą, o której mowa w art. 89 umowy wymagające zgody na ratyfikację ust. 1 i art. 90 przekazanie uprawnień organizacji międzynarodowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
3.
Przedłożenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku dotyczącego umowy, o której mowa w ust. 2, dokonywane jest po uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie.
4.
O dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, dotyczących ratyfikowanej umowy międzynarodowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zawiadamia Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
5.
Oświadczenie rządowe o zmianie zakresu obowiązywania umowy międzynarodowej, o której mowa w art. 23 wniosek o przedłużenie obowiązywania, zmianę, zawieszenie umowy międzynarodowej lub przywrócenie jej stosowania, ogłasza się w trybie, w jakim została ogłoszona umowa międzynarodowa.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...