• Ustawa o uruchamianiu śro...
  27.02.2024

Ustawa o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2003.166.1611 - Ustawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Obserwuj akt
Ustawa określa zasady uruchamiania środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, zwanego dalej "Funduszem".
1.
Środki pochodzące z Funduszu mogą być wydatkowane przez jednostki organizacyjne, którym minister właściwy do spraw finansów publicznych udzielił akredytacji jako agencjom płatniczym.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przed udzieleniem akredytacji dokonuje sprawdzenia stanu przygotowania jednostki organizacyjnej do obsługi środków pochodzących z Funduszu i ustala, czy procedury i struktura organizacyjna danej jednostki gwarantują, że:
1)
udzielenie zgody na dokonanie płatności ze środków Funduszu będzie poprzedzone sprawdzeniem wniosku o płatność pod względem formalnym i merytorycznym;
2)
płatności będą rejestrowane w księgach rachunkowych;
3)
niezbędne dokumenty będą składane w ustalonym terminie i wymaganej formie.
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może powierzyć sprawdzenie, o którym mowa w ust. 2, innym podmiotom uprawnionym do przeprowadzania audytu zewnętrznego.
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, kryteria akredytacyjne dla agencji płatniczych, uwzględniając w szczególności:
1)
funkcje agencji płatniczych wobec Funduszu;
2)
warunki przekazania niektórych funkcji agencji płatniczej innym jednostkom organizacyjnym;
3)
tryb tworzenia procedur dotyczących realizacji płatności i podziału obowiązków;
4)
konieczność zapewnienia przez agencję bezpieczeństwa systemów informatycznych;
5)
konieczność zapewnienia przez agencję prowadzenia rachunkowości i ewidencji dłużników;
6)
rozliczanie zaliczek i stosowanie zabezpieczeń należności;
7)
prawidłowe funkcjonowanie audytu wewnętrznego;
8)
tryb postępowania z płatnościami nienależnymi.
1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych ustanawia agencję płatniczą, w drodze rozporządzenia, określając:
1)
nazwę i siedzibę agencji płatniczej;
2)
zakres udzielonej akredytacji;
3)
datę udzielenia akredytacji.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Komisji Europejskiej informacje i dokumenty dotyczące ustanowienia agencji płatniczej oraz wszelkich zmian w tym zakresie.
1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w przypadku gdy jednostka organizacyjna nie spełnia wszystkich kryteriów akredytacyjnych, o których mowa w art. 2 akredytacja jednostek jako agencji płatniczych, może udzielić na czas oznaczony warunkowej akredytacji w trybie, o którym mowa w art. 3 ustanawianie agencji płatniczej, ust. 1, określając:
1)
nazwę i siedzibę agencji płatniczej;
2)
zakres udzielonej akredytacji;
3)
datę udzielenia akredytacji;
4)
zmiany, które powinny być wprowadzone w celu spełnienia wszystkich kryteriów akredytacyjnych, oraz termin wprowadzenia tych zmian.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Komisji Europejskiej informacje i dokumenty dotyczące warunkowego ustanowienia agencji płatniczej oraz wszelkich zmian w tym zakresie.
1.
Agencje płatnicze, każda w zakresie swojej właściwości, przekazują odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi i ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, zwanych dalej "jednostką koordynującą", wymagane przepisami Unii Europejskiej sprawozdania i informacje, w szczególności z zakresu:
1)
planowanych wydatków z Funduszu;
2)
dokonanych wydatków z Funduszu;
3)
danych sprawozdawczych dotyczących wydatków z Funduszu.
2.
Jednostka koordynująca na podstawie otrzymanych sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 1, sporządza sprawozdania i informacje, które przesyła Komisji Europejskiej w terminach określonych przepisami Unii Europejskiej.
3.
W uzasadnionych przypadkach jednostka koordynująca może wystąpić do Komisji Europejskiej o przedłużenie terminów przekazania sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 2.
4.
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia, zakres, tryb oraz terminy przekazywania sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 1, uwzględniając przepisy Unii Europejskiej dotyczące obowiązków sprawozdawczych związanych z wydatkowaniem środków pochodzących z Funduszu.
Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Komisji Europejskiej wymagane przepisami Unii Europejskiej informacje dotyczące funkcjonowania jednostki koordynującej.
1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje nadzór nad agencjami płatniczymi w zakresie spełniania przez te agencje kryteriów akredytacyjnych, o których mowa w art. 2 akredytacja jednostek jako agencji płatniczych, ust. 4.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w przypadku stwierdzenia przez Komisję Europejską nieprawidłowości w wydatkowaniu przez agencje płatnicze środków Funduszu, przesyła Komisji Europejskiej informacje o podjętych działaniach w celu zapewnienia zgodności wydatkowania środków pochodzących z Funduszu z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, cofa akredytację, jeżeli agencja płatnicza nie spełnia wymaganych kryteriów akredytacyjnych i nie wprowadzi w wyznaczonym terminie zmian, które powinny być wprowadzone w celu spełnienia wszystkich kryteriów akredytacyjnych, określając w szczególności:
1)
nazwę i siedzibę agencji płatniczej, której cofnięto akredytację;
2)
przyczyny cofnięcia akredytacji;
3)
datę cofnięcia akredytacji.
2.
Agencja płatnicza, której została cofnięta akredytacja, niezwłocznie przekazuje pełną dokumentację i bazy danych w zakresie udzielonej akredytacji agencji płatniczej wskazanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
1.
Środki pochodzące z Funduszu są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, prowadzonym przez Narodowy Bank Polski.
2.
Środki pochodzące z Funduszu zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych agencjom płatniczym na podstawie wniosków ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
3.
Obsługę bankową rachunków agencji płatniczych w zakresie środków pochodzących z Funduszu i krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie prowadzi Narodowy Bank Polski na podstawie umów rachunku bankowego.
Właściwość poszczególnych agencji płatniczych w zakresie realizacji płatności z Funduszu określają odrębne przepisy.
W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem:
1)
art 2-4,
2)
art. 7 ust. 6a pkt 1 i art. 11a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 11 zmiana ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
3)
art. 82 limit zaciąganych i udzielanych przez Skarb Państwa pożyczek i kredytów ust. 3a ustawy, o której mowa w art. 13 zmiana ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
- które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...