• Art. 3b. - Obowiązek osi...
  08.12.2022

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stan prawny aktualny na dzień: 08.12.2022

Dz.U.2022.0.2519 t.j. - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Obserwuj akt

Art. 3b. porządek w gminach


Obowiązek osiągnięcia poziomu recyklingu

1.
Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:
1)
20% wagowo - za rok 2021;
2)
25% wagowo - za rok 2022;
3)
35% wagowo - za rok 2023;
4)
45% wagowo - za rok 2024;
5)
55% wagowo - za rok 2025;
6)
56% wagowo - za rok 2026;
7)
57% wagowo - za rok 2027;
8)
58% wagowo - za rok 2028;
9)
59% wagowo - za rok 2029;
10)
60% wagowo - za rok 2030;
11)
61% wagowo - za rok 2031;
12)
62% wagowo - za rok 2032;
13)
63% wagowo - za rok 2033;
14)
64% wagowo - za rok 2034;
15)
65% wagowo - za rok 2035 i za każdy kolejny rok.
1a.
Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych.
1b.
Przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych nie uwzględnia się innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.
2.
(uchylony)
2a.
Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości:
1)
30% wagowo – za każdy rok w latach 2025–2029;
2)
20% wagowo – za każdy rok w latach 2030–2034;
3)
10% wagowo – w 2035 r. i za każdy kolejny rok w latach następnych.
2b.
Poziom składowania oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych. Dla potrzeb obliczania poziomu składowania do odpadów przekazanych do składowania zalicza się również odpady poddane odzyskowi na składowisku odpadów.
3.
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz warunki zaliczania masy odpadów komunalnych do masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, kierując się koniecznością możliwości zweryfikowania osiągnięcia tych poziomów przez każdą gminę oraz przepisami Unii Europejskiej określającymi sposób obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz warunki zaliczania masy odpadów komunalnych do masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi.
4.
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania poziomu składowania, kierując się potrzebą zapewnienia możliwości zweryfikowania osiągnięcia poziomu składowania przez każdą gminę oraz przepisami prawa Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami.
Art. 3b. Obowiązek osiągnięcia poziomu recyklingu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...