• Art. 4a. - Rozporządzeni...
  03.10.2023

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stan prawny aktualny na dzień: 03.10.2023

Dz.U.2023.0.1469 t.j. - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 4a. porządek w gminach


Rozporządzenie w sprawie selektywnego zbierania odpadów

1.
Minister właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych spośród wskazanych w art. 3 utrzymanie czystości i porządku w gminach jako zadania własne gmin ust. 2 pkt 5 i 6, kierując się potrzebą ujednolicenia wymagań w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz osiągnięcia wymaganych poziomów, o których mowa w art. 3b obowiązek osiągnięcia poziomu recyklingu i art. 3c obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych.
2.
Regulaminy obowiązujące przed dniem wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie ust. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów.
3.
Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do przepisów wydanych na podstawie ust. 1 w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów.
Art. 4a. Rozporządzenie w sprawie selektywnego zbierania ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...