• Art. 9. - Treść zezwolen...
  22.05.2024

Art. 9. porządek w gminach


Treść zezwolenia na świadczenie usług

1.
Zezwolenie powinno określać:
1)
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;
2)
przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem;
3)
termin podjęcia działalności;
4)
wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem;
5)
niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem;
6)
inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem.
1a.
(uchylony)
1aa.
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych powinno wskazywać stacje zlewne, do których nieczystości ciekłe będą dostarczane.
1b.
Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
1c.
Właściwy organ odmówi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 7 wymóg uzyskania zezwolenia na działalność usługową w zakresie zapewnienia porządku i czystości ust. 1, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami ciekłymi:
1)
jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi;
2)
mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska;
3)
(uchylony)
4)
przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
2.
Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków lub nie przekazuje sprawozdania, o którym mowa w art. 9o sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników i transportu nieczystości ciekłych ust. 2, w terminie 90 dni od dnia upływu terminu wskazanego w tym przepisie na przekazanie tego sprawozdania, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go odpowiednio do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków lub przekazania sprawozdania nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki lub nie przekazał sprawozdania, organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.
3.
Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.
4.
Organ, który wydaje zezwolenie, określa, w drodze decyzji, zakres i sposób wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 3.
Art. 9. Treść zezwolenia na świadczenie usług - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 69
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...