• Art. 9c. - Wniosek o wpi...
  06.06.2023

Art. 9c. porządek w gminach


Wniosek o wpis do rejestru

1.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
1a.
Nie wymaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Podmiot prowadzący taki punkt jest posiadaczem odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzącym zbieranie odpadów.
2.
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
3.
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1)
firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3)
(uchylony)
4)
określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
4.
Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1)
dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2)
znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d wymagania wobec podmiotu odbierającego odpady komunalne ust. 2 tej ustawy.".
5.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać także:
1)
firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2)
oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3)
podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
6.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
7.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
8.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przetwarza dane wpisane do rejestru oraz zapewnia bezpieczeństwo tych danych.
9.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru, zawierający dane, o których mowa w art. 9b działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych ust. 4.
10.
Wykaz, o którym mowa w ust. 9, jest przekazywany do końca stycznia następnego roku po okresie objętym wykazem.
Art. 9c. Wniosek o wpis do rejestru - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...