• Art. 9e. - Obowiązki pod...
  30.09.2023

Art. 9e. porządek w gminach


Obowiązki podmiotu odbierającego odpady komunalne

1.
Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:
1)
selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 hierarchia sposobów postępowania z odpadami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
2)
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej.
1a.
(uchylony)
1b.
(uchylony)
1c.
Dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych za pośrednictwem stacji przeładunkowej, o której mowa w art. 23 zbieranie odpadów ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
1d.
Dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego przekształcania, jeżeli gmina, z której są odbierane te odpady, prowadzi selektywne zbieranie odpadów zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4a rozporządzenie w sprawie selektywnego zbierania odpadów.
2.
Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą.
Art. 9e. Obowiązki podmiotu odbierającego odpady komunalne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...