• Art. 9na. - Sprawozdania...
  30.05.2024

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2024.0.399 t.j. - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 9na. porządek w gminach


Sprawozdania prowadzącego punkt zbierania odpadów komunalnych

1.
Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wyłączeniem gminy, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.
1a.
W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się masy zebranych przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym w rozumieniu art. 8 objaśnienie pojęć pkt 13a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i odebranych w ramach tego systemu.
2.
Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
3.
Sprawozdanie zawiera:
1)
imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
2)
informacje o miejscu prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3)
informacje o masie:
a) poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych i odpadów innych niż komunalne oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały one przekazane,
b) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powstałych z zebranych odpadów komunalnych, przekazanych do składowania,
c) odpadów komunalnych przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu,
d) produktów przyjętych do ponownego użycia i naprawy.
4.
Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
Art. 9na. Sprawozdania prowadzącego punkt zbierania odpad... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...