• Art. 9nb. - Sprawozdania...
  28.05.2024

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2024.0.399 t.j. - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 9nb. porządek w gminach


Sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne

1.
Podmiot zbierający odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w art. 9na sprawozdania prowadzącego punkt zbierania odpadów komunalnych ust. 1, oraz podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.
1a.
W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się masy zebranych w jednostkach handlu detalicznego i hurtowego oraz innych punktach zbierających opakowania i odpady opakowaniowe odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym w rozumieniu art. 8 objaśnienie pojęć pkt 13a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i odebranych w ramach tego systemu.
2.
Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
3.
Sprawozdanie zawiera:
1)
imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu zbierającego odpady komunalne, numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 indywidualny numer rejestrowy ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
2)
informacje o miejscu prowadzenia działalności;
3)
informacje o masie:
a) poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne,
b) odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych odpadów komunalnych.
3a.
Do złożenia sprawozdania w terminie, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany również podmiot zbierający odpady komunalne, o którym mowa w ust. 1, posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych w miejscu położonym na obszarze danej gminy, który w danym roku nie zbierał na terenie tej gminy odpadów komunalnych.
4.
Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
Art. 9nb. Sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komun... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...