• Art. 9y. - Naruszenie pr...
  31.05.2023

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stan prawny aktualny na dzień: 31.05.2023

Dz.U.2022.0.2519 t.j. - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 9y. porządek w gminach


Naruszenie przepisów ustawy przez gminną jednostkę organizacyjną

1.
Gminna jednostka organizacyjna, która:
1)
odbiera odpady komunalne pomimo zakazu wykonywania działalności, o którym mowa w art. 9k zakaz wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ust. 1 – podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu;
2)
miesza selektywnie zebrane odpady komunalne z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi lub selektywnie zebrane odpady różnych rodzajów ze sobą – podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł;
3)
nie przekazuje, z zastrzeżeniem art. 9e obowiązki podmiotu odbierającego odpady komunalne ust. 1c i 1d, odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek;
4)
przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n sprawozdania odbierającego odpady komunalne – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach przedsiębiorców ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5 000 zł;
5)
przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n sprawozdania odbierającego odpady komunalne – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.
2.
Gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, która nie wykonuje obowiązku określonego w art. 9g obowiązek osiągnięcia poziomu recyklingu przez odbierającego odpady komunalne – podlega karze pieniężnej, obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:
1)
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;
2)
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
3)
składowania.
3.
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2:
1)
pkt 1 i 2 – oblicza się w sposób określony w art. 9x naruszenie przepisów ustawy przez odbierającego odpady komunalne ust. 3;
2)
pkt 3 – oblicza się w sposób określony w art. 9x naruszenie przepisów ustawy przez odbierającego odpady komunalne ust. 4.
Art. 9y. Naruszenie przepisów ustawy przez gminną jednost... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...