• Art. 9z. - Naruszenie pr...
  22.02.2024

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2023.0.1469 t.j. - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 9z. porządek w gminach


Naruszenie przepisów ustawy przez gminę

1.
Gmina, która:
1)
przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni;
2)
przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione odpowiednio w terminie 30 lub 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9r weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach organów ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5 000 zł.
1a.
Gmina, która nie tworzy warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, o których mowa w art. 3 utrzymanie czystości i porządku w gminach jako zadania własne gmin ust. 2 pkt 3, 4 i 8–10 – podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł.
2.
Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3aa obowiązkowe w 2020 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych - podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:
1)
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;
2)
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.
3)
(uchylony)
2a.
Gmina, która nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 3b obowiązek osiągnięcia poziomu recyklingu lub art. 3c obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych – podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:
1)
przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu;
2)
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
3)
składowania.
3.
Kary pieniężne, o których mowa w:
1)
ust. 2 i ust. 2a pkt 1 i 2 – oblicza się w sposób określony w art. 9x naruszenie przepisów ustawy przez odbierającego odpady komunalne ust. 3;
2)
ust. 2a pkt 3 – oblicza się w sposób określony w art. 9x naruszenie przepisów ustawy przez odbierającego odpady komunalne ust. 4.
4.
Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 6d zamówienie publiczne na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ust. 1 - podlega karze pieniężnej w wysokości od 10.000 zł do 50.000 zł.
5.
W przypadku gdy dany obowiązek powinien być wykonany przez związek międzygminny, karom pieniężnym, o których mowa w ust. 1–2a, 4, 6 i 7, podlega ten związek.
6.
W przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 9u kontrola wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy – gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5000 zł.
7.
W przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 6 dokumentowanie wykonywania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku ust. 5a – gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł.
Art. 9z. Naruszenie przepisów ustawy przez gminę - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...