• Ustawa o utrzymaniu czyst...
  01.03.2024

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Dz.U.2023.0.1469 t.j. - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozdział 5. Przepisy karne

1.
Kto prowadzi działalność określoną w art. 7 wymóg uzyskania zezwolenia na działalność usługową w zakresie zapewnienia porządku i czystości bez wymaganego zezwolenia
- podlega karze aresztu lub karze grzywny.
2.
Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku ust. 1 lub 1a
– podlega karze grzywny.
2a.
Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.
2b.
Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 2a uchwała o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytwarzanymi w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych ust. 5 albo art. 6m deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ust. 1, 11 lub 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– podlega karze grzywny.
2c.
Kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ust. 1b pkt 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
– podlega karze grzywny.
2d.
Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 6 dokumentowanie wykonywania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku ust. 5a
– podlega karze grzywny.
3.
Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1–2d, toczy się według przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124).

Orzeczenia: 3
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...