• Ustawa o utrzymaniu czyst...
  23.07.2024

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2024.0.399 t.j. - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozdział 6. Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy epizodyczne oraz przepisy końcowe

W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. poz. 196, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z
1996 r. poz. 74 poz. 261 i Nr 106, poz. 496): (zmiany pominięte).
1.
Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9n sprawozdania odbierającego odpady komunalne ust. 1, art. 9na sprawozdania prowadzącego punkt zbierania odpadów komunalnych ust. 1 i art. 9nb sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne ust. 1, przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
2.
Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi, przekazuje się w terminie do dnia 31 października 2020 r.
3.
Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s sprawozdanie marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, przekazuje się w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
4.
Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r., o której mowa w art. 9tb analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi ust. 1, sporządza się w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.
Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie ustawy działalność, na którą zgodnie z art. 7 wymóg uzyskania zezwolenia na działalność usługową w zakresie zapewnienia porządku i czystości, wymagane jest uzyskanie zezwolenia, są zobowiązani uzyskać stosowne zezwolenie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 20.11.1986 r. - Dz.U. z 1986 r. poz. 622]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...