• Art. 6c. - Wybór wykonaw...
  22.03.2023
Obserwuj akt

Art. 6c. PARP


Wybór wykonawcy i zakup towarów i usług przez podmiot ubiegający się o wsparcie Agencji lub który otrzymał wsparcie

1.
Podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczonego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od Agencji takie wsparcie i nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.
2.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów, które bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów są z nim powiązane osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, lub członkami organów tego podmiotu, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:
1)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2)
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4)
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.
Podmiot, który otrzymał wsparcie od Agencji na świadczenie usług doradczych innym podmiotom, nie może świadczyć tych usług na rzecz podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo w rozumieniu ust. 2.
4.
W ramach programów operacyjnych lub innych programów finansowanych z udziałem środków europejskich w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych realizowanych przez Agencję stosuje się zasady i procedury wyboru wykonawcy określone w procedurach obowiązujących przy wdrażaniu tych programów.
5.
W przypadku powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do zachowania zasad lub procedur, o których mowa w ust. 1 lub 4, Agencja może wstrzymać wypłatę pomocy finansowej do czasu wyjaśnienia tej wątpliwości, jednak na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Art. 6c. Wybór wykonawcy i zakup towarów i usług przez po... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...