• Art. 6d. - Zlecanie niek...
  22.03.2023
Obserwuj akt

Art. 6d. PARP


Zlecanie niektórych zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej regionalnej instytucji finansującej

1.
Agencja może zlecić regionalnej instytucji finansującej realizację niektórych zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej, w szczególności: promocję, udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków oraz nadzorowanie sposobu wykorzystania pomocy. Koszty realizacji przez regionalną instytucję finansującą zleconych zadań mogą być pokrywane ze wsparcia udzielanego przez Agencję.
2.
Regionalną instytucją finansującą może być osoba prawna, która:
1)
zgodnie ze statutem, umową lub innym przewidzianym przepisami prawa dokumentem, w szczególności uchwałą właściwego organu lub zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym, nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk co najmniej w części na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję oraz w której zysk lub środki zgromadzone w ramach kapitałów lub funduszy nie są dzielone między członków;
2)
zapewni wykonywanie zleconych zadań przez osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań z zakresu, o którym mowa w art. 4 zadania Agencji, ust. 1 lub ust. 1a;
3)
posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w realizacji zadań z zakresu, o którym mowa w art. 4 zadania Agencji, ust. 1 lub 1a.
3.
Wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie roli regionalnej instytucji finansującej jest dokonywany w drodze konkursu przeprowadzanego przez Agencję w porozumieniu z właściwymi zarządami województw.
4.
Spełnianie przez regionalną instytucję finansującą warunków określonych w ust. 2 powinno być potwierdzone audytem przeprowadzonym przez Agencję, co najmniej raz na 2 lata.
5.
W razie negatywnego wyniku audytu, o którym mowa w ust. 4, lub w innych uzasadnionych przypadkach, Agencja może, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu województwa, przeprowadzić nowy konkurs na wybór właściwej regionalnej instytucji finansującej lub zlecić realizację zadań określonych w ust. 1 innej regionalnej instytucji finansującej do czasu:
1)
uzyskania przez właściwą regionalną instytucję finansującą pozytywnego wyniku audytu lub
2)
rozstrzygnięcia ponownego konkursu na wybór właściwej regionalnej instytucji finansującej, lub
3)
zakończenia realizacji danego programu.
6.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, które musi spełnić regionalna instytucja finansująca, oraz szczegółowy tryb przeprowadzenia konkursu wyłaniającego regionalną instytucję finansującą, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia profesjonalnego wykonywania zleconych zadań oraz zapewnienia udziału przedstawicieli samorządów właściwych województw w pracach komisji konkursowej.
Art. 6d. Zlecanie niektórych zadań związanych z udzielani... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 6
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...