• Ustawa o wdrożeniu niektó...
  30.03.2023

Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

Stan prawny aktualny na dzień: 30.03.2023

Dz.U.2020.0.2156 t.j. - Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

Obserwuj akt

Rozdział 4. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. poz. 1071, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. poz. 94, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. poz. 147, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. poz. 1407,z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. poz. 1585 , z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. poz. 415, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. poz. 1507): (zmiany pominięte).
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania ustanowiony i powołany na podstawie art. 10 pełnomocnik Rządu ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. poz. 199, z późn. zm.) staje się Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania w rozumieniu niniejszej ustawy.
Pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w art. 23 sprawozdania Pełnomocnika, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania przedkłada Radzie Ministrów do dnia 31 marca 2012 r., przy czym pierwszy raport z realizacji Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania - do dnia 31 marca 2013 r.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...