• Art. 36. - Dodatek weter...
  30.03.2023

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa

Stan prawny aktualny na dzień: 30.03.2023

Dz.U.2022.0.2205 t.j. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

Obserwuj akt

Art. 36. weter.wojenn.


Dodatek weterana poszkodowanego

1.
Weteran poszkodowany pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką ma prawo do dodatku weterana poszkodowanego od miesiąca złożenia wniosku do organu emerytalno-rentowego.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się decyzję o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego albo jej odpis.
3.
Wniosek zawiera:
1)
imię i nazwisko zainteresowanego;
2)
imiona rodziców;
3)
datę i miejsce urodzenia;
4)
adres zamieszkania i adres do korespondencji;
5)
numer PESEL;
6)
wskazanie świadczenia, o które ubiega się zainteresowany;
7)
podpis zainteresowanego lub jego pełnomocnika.
4.
Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura.
5.
Wysokość dodatku weterana poszkodowanego jest uzależniona od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi w przedziale:
1)
od 1% do 9% uszczerbku – 5% podstawy wymiaru;
2)
od 10% do 20% uszczerbku – 10% podstawy wymiaru;
3)
od 21% do 30% uszczerbku – 20% podstawy wymiaru;
4)
od 31% do 40% uszczerbku – 40% podstawy wymiaru;
5)
od 41% do 50% uszczerbku – 50% podstawy wymiaru;
6)
od 51% do 60% uszczerbku – 80% podstawy wymiaru;
7)
od 61% do 70% uszczerbku – 100% podstawy wymiaru;
8)
od 71 %do 80% uszczerbku – 110% podstawy wymiaru;
9)
od 81% do 90% uszczerbku – 120% podstawy wymiaru;
10)
powyżej 90% uszczerbku – 130% podstawy wymiaru.
5a.
Kwotę dodatku weterana poszkodowanego ustala organ emerytalno-rentowy na podstawie decyzji organu przyznającego status weterana poszkodowanego.
6.
Dodatek weterana poszkodowanego podlega waloryzacji poprzez ponowne obliczenie jego wysokości od kwoty najniższej emerytury, przy zastosowaniu właściwej dla ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu, stawki procentowej podstawy wymiaru, określonej w ust. 5.
7.
Waloryzacji, o której mowa w ust. 6, dokonuje właściwy do wypłaty dodatku weterana poszkodowanego organ emerytalno-rentowy w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
8.
W przypadku zbiegu prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje tylko jeden dodatek weterana poszkodowanego.
9.
Dodatek weterana poszkodowanego jest wypłacany wraz z emeryturą lub rentą inwalidzką w terminie i trybie określonych dla tych świadczeń, a w przypadku wypłaty dodatku po raz pierwszy - w najbliższym terminie płatności emerytury lub renty albo w następnym terminie płatności, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony na 14 dni przed upływem terminu płatności emerytury lub renty.
10.
W przypadku zawieszenia wypłaty emerytury lub renty właściwy organ emerytalno-rentowy wypłaca dodatek weterana poszkodowanego kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału.
Art. 36. Dodatek weterana poszkodowanego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...