• Art. 36. - Dodatek weter...
  14.06.2024

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2023.0.2112 t.j. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

Obserwuj akt

Art. 36. weter.wojenn.


Dodatek weterana poszkodowanego

1.
Weteran poszkodowany ma prawo do dodatku weterana poszkodowanego od miesiąca złożenia wniosku do właściwego organu emerytalno-rentowego.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się decyzję o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego albo jej odpis.
3.
Wniosek zawiera:
1)
imię i nazwisko zainteresowanego;
2)
imiona rodziców;
3)
datę i miejsce urodzenia;
4)
adres zamieszkania i adres do korespondencji;
5)
numer PESEL;
6)
wskazanie świadczenia, o które ubiega się zainteresowany;
7)
podpis zainteresowanego lub jego pełnomocnika.
4.
Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura.
5.
Wysokość dodatku weterana poszkodowanego jest uzależniona od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi w przedziale:
1)
od 1% do 9% uszczerbku – 5% podstawy wymiaru;
2)
od 10% do 20% uszczerbku – 10% podstawy wymiaru;
3)
od 21% do 30% uszczerbku – 20% podstawy wymiaru;
4)
od 31% do 40% uszczerbku – 40% podstawy wymiaru;
5)
od 41% do 50% uszczerbku – 50% podstawy wymiaru;
6)
od 51% do 60% uszczerbku – 80% podstawy wymiaru;
7)
od 61% do 70% uszczerbku – 100% podstawy wymiaru;
8)
od 71 %do 80% uszczerbku – 110% podstawy wymiaru;
9)
od 81% do 90% uszczerbku – 120% podstawy wymiaru;
10)
powyżej 90% uszczerbku – 130% podstawy wymiaru.
5a.
Kwotę dodatku weterana poszkodowanego ustala w przypadku:
1)
weterana poszkodowanego pobierającego emeryturę lub rentę inwalidzką, lub rentę rodzinną – właściwy organ emerytalno-rentowy wypłacający świadczenie,
2)
weterana poszkodowanego-żołnierza nieposiadającego prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, lub renty rodzinnej – dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie,
3)
weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW i weterana poszkodowanego–funkcjonariusza AW nieposiadającego prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, lub renty rodzinnej – organ emerytalny określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 32 właściwość organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego ust. 2a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
– na podstawie decyzji organu przyznającego status weterana poszkodowanego.
5b.
W przypadku ustalenia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, lub renty rodzinnej wraz z ustaleniem i wypłatą dodatku weterana poszkodowanego właściwy organ emerytalno-rentowy przesyła informację o tym fakcie do organów emerytalno-rentowych, o których mowa w ust. 5a pkt 2 i 3. Informacja zawiera imię, nazwisko i numer PESEL weterana poszkodowanego, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – imię, nazwisko oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
5c.
Obowiązek określony w ust. 5b spoczywa również na weteranie poszkodowanym.
6.
Dodatek weterana poszkodowanego podlega waloryzacji poprzez ponowne obliczenie jego wysokości od kwoty najniższej emerytury, przy zastosowaniu właściwej dla ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu, stawki procentowej podstawy wymiaru, określonej w ust. 5.
7.
Waloryzacji, o której mowa w ust. 6, dokonuje właściwy do wypłaty dodatku weterana poszkodowanego organ emerytalno-rentowy w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
8.
W przypadku zbiegu prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, lub renty rodzinnej przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów przysługuje tylko jeden dodatek weterana poszkodowanego.
8a.
Osoba, która nienależnie pobrała dodatek weterana poszkodowanego, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na zasadach określonych w art. 138 świadczenia pobrane nienależnie i art. 138a zwrot świadczeń przez bank i spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
9.
Dodatek weterana poszkodowanego jest wypłacany weteranowi poszkodowanemu pobierającemu emeryturę lub rentę inwalidzką, lub rentę rodzinną wraz z tymi świadczeniami oraz w terminie i trybie dla nich określonych, a w przypadku wypłaty dodatku po raz pierwszy – w najbliższym terminie płatności emerytury lub renty inwalidzkiej, lub renty rodzinnej albo w następnym terminie płatności, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony na 14 dni przed upływem terminu płatności emerytury lub renty inwalidzkiej, lub renty rodzinnej.
9a.
W przypadku weterana poszkodowanego nieposiadającego prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, lub renty rodzinnej dodatek weterana poszkodowanego wypłaca właściwy organ emerytalno-rentowy, o którym mowa w ust. 5a pkt 2 i 3, kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału.
9b.
Na wniosek weterana poszkodowanego zamieszkałego za granicą dodatek weterana poszkodowanego wypłaca się na rachunek bankowy w państwie zamieszkania tej osoby w terminie ustalonym przez organ emerytalno-rentowy i na zasadach określonych w art. 132 wypłata świadczenia uprawnionemu zamieszkałemu za granicą ust. 1 i 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata jest dokonywana w walucie wymienialnej według kursu tej waluty obowiązującego w dniu dokonywania przeliczenia przez organ emerytalno-rentowy. Wartość waluty określa się zgodnie z art. 358 spełnienie w walucie polskiej zobowiązania wyrażonego w walucie obcej § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 i 1615).
10.
W przypadku zawieszenia wypłaty emerytury lub renty właściwy organ emerytalno-rentowy wypłaca dodatek weterana poszkodowanego kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału.
11.
Organ emerytalno-rentowy, o którym mowa w ust. 5a, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalania i wypłaty dodatku weterana poszkodowanego.
12.
Do przetwarzania danych osobowych dotyczących weteranów poszkodowanych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez administratora danych. Osoby upoważnione do przetwarzania takich danych są zobowiązane do zachowania ich w poufności.
Art. 36. Dodatek weterana poszkodowanego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...