• Art. 38a. - Baza weteran...
  19.05.2024
Obserwuj akt

Art. 38a. weter.wojenn.


Baza weteranów i weteranów poszkodowanych

1.
Minister Obrony Narodowej prowadzi bazę weteranów i weteranów poszkodowanych oraz przetwarza dane, o których mowa w ust. 2, w celu realizacji uprawnień tych osób, wynikających z ustawy.
2.
W bazie, o której mowa w ust. 1, gromadzone są dane weteranów i weteranów poszkodowanych obejmujące:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
numer PESEL;
3)
datę i miejsce urodzenia;
4)
adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji;
5)
numer telefonu kontaktowego;
6)
informacje o udziale w działaniach poza granicami państwa, w tym: nazwę i rodzaj misji pokojowej lub stabilizacyjnej, jej miejsce i okres przebywania na tej misji oraz nazwę zajmowanego stanowiska służbowego lub pełnionej funkcji;
7)
wysokość uszczerbku na zdrowiu, organ wydający orzeczenie oraz numer i datę wydania orzeczenia;
8)
numer i datę protokołu powypadkowego i organ sporządzający protokół;
9)
numer i datę wydania decyzji o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych oraz organ wydający decyzję;
10)
numer i datę wydania decyzji o przyznaniu statusu weterana lub weterana poszkodowanego;
11)
datę potwierdzenia doręczenia decyzji o przyznaniu statusu weterana lub weterana poszkodowanego;
12)
numer i datę wydania decyzji pozbawiającej statusu weterana lub weterana poszkodowanego;
13)
wysokość dodatku weterana poszkodowanego, nazwę organu wypłacającego i termin rozpoczęcia wypłaty;
14)
serię i numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego oraz datę jej wydania;
15)
datę potwierdzenia odbioru legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego;
16)
numer i datę wydania decyzji przyznającej weteranowi poszkodowanemu pomoc na naukę, wysokość przyznanej pomocy i datę jej wypłaty;
17)
nazwę organu wypłacającego pomoc finansową na naukę;
18)
numer i datę wydania decyzji wstrzymującej wypłatę pomocy finansowej na naukę;
19)
numer i datę wydania decyzji o przyznaniu zapomogi weteranowi lub weteranowi poszkodowanemu, datę wypłaty zapomogi, jej wysokość i nazwę organu wypłacającego;
20)
wysokość zwrotu kosztów udziału w uroczystościach oraz nazwę podmiotu zapraszającego do udziału w uroczystości.
3.
Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3–5, są gromadzone na podstawie informacji zawartej we wniosku o przyznanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego.
4.
Dane, o których mowa w ust. 2, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu, polegającym co najmniej na dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych.
Art. 38a. Baza weteranów i weteranów poszkodowanych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...