• Ustawa o weteranach dział...
  23.04.2024

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2023.0.2112 t.j. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

Obserwuj akt

Rozdział 2. Uhonorowanie

Dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa.
1.
Ustanawia się wojskową odznakę "Za Rany i Kontuzje".
2.
Tworzy się fundusz przeznaczony na wojskową odznakę "Za Rany i Kontuzje", którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
3.
Minister Obrony Narodowej, za rany i kontuzje odniesione podczas działań poza granicami państwa, może przyznać weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi, wojskową odznakę "Za Rany i Kontuzje".
4.
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe warunki i tryb przyznawania i wręczania odznaki,
2)
szczegółowy tryb występowania z wnioskiem o przyznawanie odznaki,
3)
osoby uprawnione do występowania z wnioskiem o przyznanie odznaki,
4)
rodzaje, wzór i sposób noszenia odznaki,
5)
szczegółowe warunki tworzenia i dysponowania funduszem przeznaczonym na odznakę,
6)
wysokość i sposób ustalania wysokości funduszu przeznaczonego na odznakę,
7)
komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej właściwą do ewidencjonowania, zakupu oraz dystrybucji odznaki
- o której mowa w ust. 1.
5.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy uwzględnić kryteria przyznawania wojskowej odznaki "Za Rany i Kontuzje", obejmujące przede wszystkim okoliczności odniesienia ran i kontuzji oraz ich związek z wykonywaniem czynności służbowych, a także ilość i stopień obrażeń, jakie w wyniku ran i kontuzji poniósł weteran poszkodowany-żołnierz, potwierdzonych orzeczeniem właściwej wojskowej komisji lekarskiej.
1.
Ustanawia się odznakę honorową "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".
2.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych może nadać weteranowi-funkcjonariuszowi oraz weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi za zasługi podczas działań poza granicami państwa odznakę honorową "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".
3.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb postępowania w sprawach o nadanie odznaki, osoby uprawnione do występowania z wnioskiem o jej nadanie oraz termin rozpatrzenia wniosku,
2)
wzór odznaki, wzór wniosku o nadanie odznaki - zawierający informację uzasadniającą jej nadanie - oraz wzór legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki,
3)
sposób wręczenia i noszenia odznaki,
4)
sposób ewidencjonowania informacji o osobach wyróżnionych odznaką
- mając na uwadze sprawne przeprowadzanie postępowania, ujednolicenie sposobu składania wniosków oraz zapewnienie przyznawania odznaki osobom szczególnie zasłużonym.
1.
Ustanawia się odznakę honorową "Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".
2.
Prezes Rady Ministrów może nadać weteranowi-funkcjonariuszowi ABW, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW, weteranowi-funkcjonariuszowi AW i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi AW za zasługi podczas zapewniania bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej odznakę honorową „Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.
3.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb postępowania w sprawach o nadanie odznaki, osoby uprawnione do występowania z wnioskiem o jej nadanie oraz termin rozpatrzenia wniosku,
2)
wzór odznaki, wzór wniosku o nadanie odznaki - zawierający informację uzasadniającą jej nadanie - oraz wzór legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki,
3)
sposób wręczenia i noszenia odznaki,
4)
sposób ewidencjonowania informacji o osobach wyróżnionych odznaką
- mając na uwadze sprawne przeprowadzanie postępowania, ujednolicenie sposobu składania wniosków oraz zapewnienie przyznawania odznaki osobom szczególnie zasłużonym.
1.
Weteran lub weteran poszkodowany, będący żołnierzem rezerwy lub w stanie spoczynku, ma prawo do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych w przypadkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 270 obowiązek noszenia umundurowania oraz oznak wojskowych ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
2.
Weteran poszkodowany-żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej, któremu w czasie pełnienia służby nie przysługiwały należności umundurowania i wyekwipowania wyjściowego, ma prawo do jednorazowego bezpłatnego otrzymania takiego umundurowania i wyekwipowania.
3.
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, normy umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy oraz tryb postępowania i organy właściwe w sprawach wydawania umundurowania, uwzględniając w szczególności specyfikę umundurowania i wyekwipowania poszczególnych rodzajów wojsk i służb.
1.
Weteran i weteran poszkodowany ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu, z uwzględnieniem przysługujących mu ulg w tym zakresie, i zakwaterowania, poniesionych w związku z udziałem w uroczystościach organizowanych odpowiednio przez:
1)
Ministra Obrony Narodowej,
2)
dowódców jednostek wojskowych,
3)
ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
4)
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
5)
Szefa Agencji Wywiadu,
6)
Komendanta Głównego Policji,
7)
właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji,
8)
Komendanta Głównego Straży Granicznej,
9)
komendantów oddziałów lub ośrodków szkolenia Straży Granicznej,
10)
Komendanta Służby Ochrony Państwa,
11)
kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej
- na które został zaproszony w charakterze uczestnika działań poza granicami państwa.
2.
Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, przysługuje za udział w nie więcej niż dwóch uroczystościach w danym roku kalendarzowym, łącznie do wysokości najniższej emerytury.
3.
Zwrotu kosztów dokonuje odpowiednio podmiot, o którym mowa w ust. 1, na którego zaproszenie weteran lub weteran poszkodowany przyjechał, po złożeniu przez niego wniosku oraz oświadczenia o wysokości kosztów przejazdu i przedstawieniu oryginału rachunku za zakwaterowanie.
1.
Zmarłemu weteranowi-żołnierzowi i zmarłemu weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi przysługuje wojskowa asysta honorowa podczas pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Zmarłemu weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi-funkcjonariuszowi ABW, weteranowi-funkcjonariuszowi AW, zmarłemu weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi, zmarłemu weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW oraz zmarłemu weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi AW przysługuje asysta honorowa podczas pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Asystę, o której mowa w ust. 1 i 2, przydziela się po przesłaniu przez najbliższego członka rodziny weterana lub weterana poszkodowanego informacji o jego śmierci.
4.
Informację przesyła się odpowiednio do:
1)
dowódcy garnizonu właściwego terytorialnie ze względu na miejsce pochówku weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza;
2)
komendanta wojewódzkiego Policji, kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, Komendanta Służby Ochrony Państwa albo kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, właściwych terytorialnie ze względu na miejsce pochówku weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;
3)
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w przypadku pochówku weterana-funkcjonariusza ABW lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW;
4)
Szefa Agencji Wywiadu – w przypadku pochówku weterana-funkcjonariusza AW lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW.
5.
W przypadku śmierci samotnego weterana lub weterana poszkodowanego informację, o której mowa w ust. 3, może przesłać organizacja pozarządowa zrzeszająca weteranów-żołnierzy, weteranów-funkcjonariuszy, weteranów-funkcjonariuszy ABW albo weteranów-funkcjonariuszy AW.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...