• Ustawa o weteranach dział...
  14.04.2024

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2023.0.2112 t.j. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

Obserwuj akt

Rozdział 7. Źródła i sposób finansowania niektórych świadczeń

1.
Dodatek weterana poszkodowanego, w wysokości ustalonej na zasadach określonych w art. 36 dodatek weterana poszkodowanego, wypłaca właściwy organ emerytalno-rentowy ze środków będących w dyspozycji tego organu.
2.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, jest finansowany ze środków budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych-żołnierzy, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, z części pozostającej w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW oraz z części pozostającej w dyspozycji Szefa Agencji Wywiadu – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy AW.
3.
W przypadku wypłaty dodatku weterana poszkodowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, świadczenie to wraz z odsetkami za opóźnienie w ustaleniu prawa do niego lub jego wypłaty oraz koszty obsługi są finansowane ze środków budżetu państwa.
Świadczenia określone w ustawie, inne niż wymienione w art. 37 finansowanie dodatku dla weterana poszkodowanego ust. 1, są finansowane ze środków budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do weteranów-funkcjonariuszy i weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, z części pozostającej w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do weteranów-funkcjonariuszy ABW i weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW oraz z części pozostającej w dyspozycji Szefa Agencji Wywiadu – w odniesieniu do weteranów-funkcjonariuszy AW i weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy AW.
1.
Minister Obrony Narodowej prowadzi bazę weteranów i weteranów poszkodowanych oraz przetwarza dane, o których mowa w ust. 2, w celu realizacji uprawnień tych osób, wynikających z ustawy.
2.
W bazie, o której mowa w ust. 1, gromadzone są dane weteranów i weteranów poszkodowanych obejmujące:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
numer PESEL;
3)
datę i miejsce urodzenia;
4)
adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji;
5)
numer telefonu kontaktowego;
6)
informacje o udziale w działaniach poza granicami państwa, w tym: nazwę i rodzaj misji pokojowej lub stabilizacyjnej, jej miejsce i okres przebywania na tej misji oraz nazwę zajmowanego stanowiska służbowego lub pełnionej funkcji;
7)
wysokość uszczerbku na zdrowiu, organ wydający orzeczenie oraz numer i datę wydania orzeczenia;
8)
numer i datę protokołu powypadkowego i organ sporządzający protokół;
9)
numer i datę wydania decyzji o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych oraz organ wydający decyzję;
10)
numer i datę wydania decyzji o przyznaniu statusu weterana lub weterana poszkodowanego;
11)
datę potwierdzenia doręczenia decyzji o przyznaniu statusu weterana lub weterana poszkodowanego;
12)
numer i datę wydania decyzji pozbawiającej statusu weterana lub weterana poszkodowanego;
13)
wysokość dodatku weterana poszkodowanego, nazwę organu wypłacającego i termin rozpoczęcia wypłaty;
14)
serię i numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego oraz datę jej wydania;
15)
datę potwierdzenia odbioru legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego;
16)
numer i datę wydania decyzji przyznającej weteranowi poszkodowanemu pomoc na naukę, wysokość przyznanej pomocy i datę jej wypłaty;
17)
nazwę organu wypłacającego pomoc finansową na naukę;
18)
numer i datę wydania decyzji wstrzymującej wypłatę pomocy finansowej na naukę;
19)
numer i datę wydania decyzji o przyznaniu zapomogi weteranowi lub weteranowi poszkodowanemu, datę wypłaty zapomogi, jej wysokość i nazwę organu wypłacającego;
20)
wysokość zwrotu kosztów udziału w uroczystościach oraz nazwę podmiotu zapraszającego do udziału w uroczystości.
3.
Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3–5, są gromadzone na podstawie informacji zawartej we wniosku o przyznanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego.
4.
Dane, o których mowa w ust. 2, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu, polegającym co najmniej na dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...