• Ustawa o własności lokali
  05.03.2024

Ustawa o własności lokali

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2020.0.1910 t.j. - Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Rozdział 2. Ustanowienie własności lokalu

1.
Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.
2.
Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.
3.
W razie ustanowienia odrębnej własności lokalu bez zaświadczenia, o którym mowa w art. 2 samodzielny lokal mieszkalny ust. 3, powództwo o stwierdzenie nieważności takiego ustanowienia może wnieść również właściwy z uwagi na położenie nieruchomości wójt, burmistrz albo prezydent miasta, starosta.
Orzeczenia: 28 Porównania: 1
1.
Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna określać w szczególności:
1)
rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych;
2)
wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej.
2.
Współwłaściciele mogą w umowie określić także sposób zarządu nieruchomością wspólną.
3.
Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu może być zawarta albo przez współwłaścicieli nieruchomości, albo przez właściciela nieruchomości i nabywcę lokalu.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
1.
Odrębna własność lokalu może powstać także w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia - po zakończeniu budowy - odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę.
2.
Do ważności umowy, o której mowa w ust. 1, niezbędne jest, aby strona podejmująca się budowy była właścicielem gruntu, na którym dom ma być wzniesiony, oraz aby uzyskała pozwolenie na budowę, a roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu i o przeniesienie tego prawa zostało ujawnione w księdze wieczystej.
3.
W wypadku wykonywania umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,
na wniosek każdego nabywcy, sąd może powierzyć, w trybie postępowania nieprocesowego, dalsze wykonywanie umowy innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo właściciela gruntu.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
Właściciel nieruchomości może ustanawiać odrębną własność lokali dla siebie, na mocy jednostronnej czynności prawnej. W takim wypadku stosuje się odpowiednio przepisy o ustanowieniu odrębnej własności w drodze umowy.
Orzeczenia: 8 Porównania: 1
1.
Przepisy o ustanowieniu odrębnej własności lokali w drodze umowy stosuje się również odpowiednio do wyodrębnienia własności lokalu z mocy orzeczenia sądu znoszącego współwłasność nieruchomości.
2.
Jeżeli uczynienie zadość przesłance samodzielności lokali wymaga wykonania robót adaptacyjnych, sąd może w postanowieniu wstępnym, uznającym żądanie ustanowienia odrębnej własności lokali w zasadzie za usprawiedliwione, upoważnić zainteresowanego uczestnika postępowania do ich wykonania - tymczasowo na jego koszt. W razie przeszkód stawianych przez innych uczestników, sąd - w postanowieniu wstępnym lub w postanowieniu oddzielnym - może wydać stosowne nakazy lub zakazy.
3.
Jeżeli wydzielenie lokalu byłoby sprzeczne z art. 2 samodzielny lokal mieszkalny ust. 1a–2, sąd, znosząc współwłasność nieruchomości, nie orzeka o jej podziale przez wydzielenie lokalu, a ustala udziały współwłaścicieli w nieruchomości.
Orzeczenia: 8 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...