• Art. 155. - Czynności ku...
  22.04.2024

Art. 155. resocjal nielet.


Czynności kuratora organizującego i prowadzącego działania mające na celu pomoc nieletniemu w zmianie nagannych zachowań i postaw, w kierunku postaw społecznie pożądanych

1.
Kurator sądowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc nieletniemu w zmianie nagannych zachowań i postaw, w kierunku postaw społecznie pożądanych.
2.
Kurator sądowy:
1)
sprawuje nadzór nad nieletnim;
2)
kontroluje wykonywanie środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 rodzaje środków wychowawczych pkt 2, albo środka, o którym mowa w art. 18 zobowiązanie rodziców albo opiekuna nieletniego ust. 1 – gdy wynika to z postanowienia sądu rodzinnego;
3)
organizuje i kontroluje wykonywanie przez nieletniego zobowiązania do wykonania prac społecznych.
3.
Do zakresu działania kuratora sądowego należy w szczególności:
1)
kontrolowanie zachowania nieletniego w okresie sprawowania nadzoru kuratora sądowego;
2)
nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z nieletnim, jego rodzicami lub opiekunem;
3)
wzywanie nieletniego, jego rodziców lub opiekuna do stawienia się w siedzibie zespołu kuratorskiej służby sądowej;
4)
odwiedzanie osób, których dotyczy postępowanie, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu;
5)
żądanie niezbędnych informacji i wyjaśnień od nieletniego, jego rodziców lub opiekuna oraz udostępniania przez nich niezbędnej dokumentacji;
6)
nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z rodziną, szkołą, środowiskiem lub pracodawcą nieletniego;
7)
współdziałanie z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego oraz w zakresie nauki i zatrudnienia nieletniego;
8)
przeglądanie akt sądowych i sporządzanie z nich odpisów lub kopii;
9)
zaznajamianie się z innymi niezbędnymi źródłami informacji o nieletnim;
10)
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
11)
zasięganie i gromadzenie niezbędnych informacji o nieletnim i jego środowisku od Policji, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówek oświatowych, w tym oświatowo-wychowawczych, pracodawców, organizacji i instytucji oraz współpraca z tymi podmiotami;
12)
zwracanie się do pokrzywdzonych oraz innych podmiotów o informacje o sposobie, zakresie i terminie realizacji zobowiązań do określonego postępowania nałożonych na nieletniego lub zobowiązań nałożonych na rodziców albo opiekuna nieletniego;
13)
podejmowanie, na zarządzenie sędziego rodzinnego, innych czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania środków wychowawczych;
14)
składanie wniosków o zmianę lub uchylenie zastosowanego wobec nieletniego środka tymczasowego, o którym mowa w art. 44 rodzaje środków tymczasowych pkt 2;
15)
składanie wniosków o zmianę lub uchylenie środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 rodzaje środków wychowawczych pkt 5, lub którego wykonywanie kurator sądowy kontroluje;
16)
składanie wniosku o zarządzenie umieszczenia w zakładzie poprawczym nieletniego, wobec którego w okresie próby zastosowano środek wychowawczy, o którym mowa w art. 7 rodzaje środków wychowawczych pkt 5, lub którego wykonywanie kurator sądowy kontroluje;
17)
składanie wniosków o zmianę lub uchylenie środka, o którym mowa w art. 18 zobowiązanie rodziców albo opiekuna nieletniego ust. 1, którego wykonywanie kurator sądowy kontroluje;
18)
udział w posiedzeniach dotyczących nieletniego, wobec którego zastosowano środek wychowawczy, o którym mowa w art. 7 rodzaje środków wychowawczych pkt 5, lub którego wykonywanie kurator sądowy kontroluje;
19)
pozyskiwanie, w miarę możliwości, podmiotów, na rzecz których nieletni mogą wykonywać prace społeczne.
Art. 155. Czynności kuratora organizującego i prowadząceg... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...