• Art. 28. - Przesłuchanie...
  20.04.2024

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2022.0.1700 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Art. 28. resocjal nielet.


Przesłuchanie pokrzywdzonego, który nie ukończył 15 lat, w charakterze świadka w sprawach o demoralizację

1.
W sprawach o demoralizację, której przejawem jest dopuszczenie się przez nieletniego czynu zabronionego określonego w rozdziałach XXV lub XXVI, w art. 148 zabójstwo, art. 153 wymuszone przerwanie ciąży § 1, art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu § 1 lub 3, art. 157 spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu § 1, art. 158 udział w bójce lub pobiciu § 1, art. 159 użycie w bójce lub pobiciu niebezpiecznych przedmiotów, art. 189 pozbawienie człowieka wolności, art. 189a handel ludźmi, art. 246 wymuszanie przez funkcjonariusza publicznego zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia, art. 280 rozbój, art. 281 kradzież rozbójnicza, art. 282 wymuszenie rozbójnicze lub w art. 289 zabór pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia § 3 Kodeksu karnego, albo w sprawach o czyn karalny określony w rozdziałach XXV lub XXVI, w art. 1 zakres stosowania przepisów ustawy_ 148, art. 153 wymuszone przerwanie ciąży § 1, art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu § 1 lub 3, art. 157 spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu § 1, art. 158 udział w bójce lub pobiciu § 1, art. 159 użycie w bójce lub pobiciu niebezpiecznych przedmiotów, art. 189 pozbawienie człowieka wolności, art. 189a handel ludźmi, art. 246 wymuszanie przez funkcjonariusza publicznego zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia, art. 280 rozbój, art. 281 kradzież rozbójnicza, art. 282 wymuszenie rozbójnicze lub w art. 289 zabór pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia § 3 Kodeksu karnego pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w charakterze świadka tylko wówczas, gdy jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, i tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, lub w razie uwzględnienia wniosku dowodowego nieletniego, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego.
2.
Przesłuchanie przeprowadza sąd rodzinny na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa. Biegły psycholog biorący udział w przesłuchaniu powinien być osobą płci wskazanej przez pokrzywdzonego, chyba że będzie to utrudniać postępowanie. Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego mają prawo wziąć udział w przesłuchaniu. Przedstawiciel ustawowy pokrzywdzonego albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje, lub osoba pełnoletnia wskazana przez pokrzywdzonego również ma prawo być obecna przy przesłuchaniu, jeżeli nie ogranicza to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego. Jeżeli nieletni zawiadomiony o tej czynności nie ma obrońcy z wyboru, sąd rodzinny wyznacza mu obrońcę z urzędu.
3.
Przesłuchanie utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Protokół sporządzony pisemnie można ograniczyć do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących udział w przesłuchaniu. Zapis obrazu i dźwięku załącza się do protokołu.
4.
Sąd rodzinny może przesłuchać w warunkach określonych w ust. 1–3 także inną osobę w charakterze świadka, w tym pokrzywdzonego, jeżeli jego dobro tego wymaga, w szczególności gdy zachodzi uzasadniona obawa, że bezpośrednia obecność nieletniego przy przesłuchaniu mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania świadka lub wywierać negatywny wpływ na jego stan psychiczny.
5.
Przepisy art. 185c przesłuchiwanie pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwo na tle seksualnym, art. 185e przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa i art. 185f zasady i warunki przeprowadzania przesłuchań § 1 Kodeksu postępowania karnego oraz przepisy wydane na podstawie art. 147 utrwalanie czynności za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk lub obraz § 5 i art. 185f zasady i warunki przeprowadzania przesłuchań § 4 tego kodeksu stosuje się odpowiednio.
Art. 28. Przesłuchanie pokrzywdzonego, który nie ukończył... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...