• Art. 103. - Placówka opi...
  31.05.2023
Obserwuj akt

Art. 103. wspier. rodziny


Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego

1.
Zadaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka jest obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki.
2.
Do placówki, o której mowa w ust. 1, dziecko przyjmuje się:
1)
na podstawie orzeczenia sądu;
2)
w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
3)
na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, przepisów art. 95 zasady umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ust. 1 i 3 nie stosuje się.
4.
Do placówki, o której mowa w ust. 1, nie może być przyjęte dziecko w trakcie samowolnego pobytu poza:
1)
młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym, okręgowym ośrodkiem wychowawczym, zakładem poprawczym, schroniskiem dla nieletnich, aresztem śledczym, zakładem karnym;
2)
zakładem leczniczym, jeżeli pobyt w nim został orzeczony w trybie określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
5.
Do placówki, o której mowa w ust. 1, są przyjmowane dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania.
6.
Pobyt dziecka w placówce, o której mowa w ust. 1, nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.
7.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres, o którym mowa w ust. 6, może zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego o:
1)
powrót dziecka do rodziny;
2)
przysposobienie;
3)
umieszczenie w pieczy zastępczej.
8.
O przyjęciu dziecka dyrektor placówki, o której mowa w ust. 1, informuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, sąd, powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług społecznych.
9.
Dziecko poniżej 10. roku życia, przyjęte do placówki, o której mowa w ust. 1, zostaje niezwłocznie przeniesione do jednej z rodzinnych form pieczy zastępczej.
Art. 103. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwency... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 4
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...