• Art. 38e. - Udostępniani...
  01.03.2024

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Dz.U.2024.0.177 t.j. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Obserwuj akt

Art. 38e. wspier. rodziny


Udostępnianie danych z wykazu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz ją opuszczających

1.
Dane z wykazu, o którym mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 1 pkt 1, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych, udostępnia się następującym podmiotom:
1)
staroście powiatu i marszałkowi województwa, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 10 pkt 1 – dane dotyczące dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 3, w celu zapewnienia dzieciom pieczy zastępczej;
2)
staroście powiatu właściwego do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 3, w celu finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3)
staroście powiatu właściwego ze względu na planowane osiedlenie się osoby usamodzielnianej – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 3 pkt 1 i 21, w celu zapewnienia pomocy osobom usamodzielnianym;
4)
staroście powiatu innego niż powiat, o którym mowa w pkt 1–3 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 3 pkt 8 lit. a i b – w zakresie powiatu, na terenie którego dziecko zostało umieszczone odpowiednio w rodzinnej albo instytucjonalnej pieczy zastępczej, oraz pkt 11 w zakresie numeru PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość rodziców dziecka, w celu zapewnienia dzieciom pieczy zastępczej oraz zapewnienia im prawa do zachowania stosunków rodzinnych;
5)
marszałkowi województwa innego niż województwo, o którym mowa w pkt 1 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 3 pkt 8 lit. a i b – w zakresie powiatu, na terenie którego dziecko zostało umieszczone odpowiednio w rodzinnej albo instytucjonalnej pieczy zastępczej, oraz pkt 11 w zakresie numeru PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość rodziców dziecka, w celu zapewnienia dzieciom pieczy zastępczej oraz zapewnienia im prawa do zachowania stosunków rodzinnych;
6)
wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce sprawowania pieczy zastępczej – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 3, w celu sprawowania kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wykonywanych przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w celu zasięgania informacji o sposobie realizacji zadań w tym zakresie;
7)
gminie obowiązanej do współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 3 pkt 1–18, w celu zapewnienia współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
8)
gminie miejsca zamieszkania rodziców dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz podmiotowi prowadzącemu pracę z rodziną dziecka – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 3 pkt 8 lit. a i b – w zakresie powiatu, na terenie którego dziecko zostało umieszczone odpowiednio w rodzinnej albo instytucjonalnej pieczy zastępczej, oraz pkt 11 w zakresie numeru PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość rodziców dziecka, w celu prowadzenia pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
9)
ośrodkowi adopcyjnemu, do którego została zgłoszona informacja uzasadniająca zakwalifikowanie dziecka do przysposobienia – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 3, w celu prowadzenia procedur przysposobienia;
10)
sądowi – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 3, w celu zapewnienia dziecku pieczy zastępczej, uregulowania sytuacji prawnej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej i oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz w celu udzielenia albo nieudzielenia zgody na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego;
11)
ministrowi właściwemu do spraw rodziny – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 3, w celu monitorowania realizacji niniejszej ustawy;
12)
organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, 658 i 1429), i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 3 pkt 1 w zakresie danych dotyczących dziecka, pkt 4 w zakresie daty urodzenia dziecka, pkt 5, pkt 6 w zakresie danych dotyczących dziecka, pkt 7 lit. b i e, pkt 8 lit. a w zakresie danych dotyczących dziecka, pkt 9 w zakresie dat pobytu dziecka w pieczy zastępczej, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin;
13)
jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 3 pkt 1, 3–5, 8, 10–12, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz członków ich rodzin, a także osób obowiązanych do ponoszenia odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej;
14)
organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993) – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 3 pkt 1 w zakresie danych dotyczących dziecka, pkt 4 w zakresie daty urodzenia dziecka, pkt 5, pkt 6 w zakresie danych dotyczących dziecka, pkt 7 lit. b i e, pkt 9 w zakresie dat pobytu dziecka w pieczy zastępczej, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz członków ich rodzin;
15)
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 3 pkt 1 w zakresie danych dotyczących dziecka, pkt 4 w zakresie daty urodzenia dziecka, pkt 5, pkt 6 w zakresie danych dotyczących dziecka, pkt 7 lit. b i e, pkt 8 lit. a i b – w zakresie danych dotyczących dziecka, pkt 9 w zakresie dat pobytu dziecka w pieczy zastępczej, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin;
16)
organowi realizującemu świadczenie dobry start – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 3 pkt 1, 3, pkt 4 w zakresie daty urodzenia, pkt 5, pkt 6, pkt 7 lit. b i e, pkt 8 lit. a i b – w zakresie danych dotyczących dziecka, pkt 9 w zakresie dat pobytu w pieczy zastępczej, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie dobry start, osób pobierających świadczenie dobry start oraz członków ich rodzin;
17)
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 3 pkt 1 w zakresie danych dotyczących dziecka, pkt 4 w zakresie daty urodzenia dziecka, pkt 5, pkt 6 w zakresie danych dotyczących dziecka, pkt 7 lit. b i e, pkt 9 w zakresie dat pobytu dziecka w pieczy zastępczej, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o rodzinny kapitał opiekuńczy, osób pobierających rodzinny kapitał opiekuńczy oraz członków ich rodzin;
18)
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 3 pkt 1 w zakresie danych dotyczących dziecka, pkt 4 w zakresie daty urodzenia dziecka, pkt 5, pkt 6 w zakresie danych dotyczących dziecka, pkt 7 lit. b i e, pkt 8 lit. a i b – w zakresie danych dotyczących dziecka, pkt 9 w zakresie dat pobytu dziecka w pieczy zastępczej, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204 i 1429), osób pobierających to dofinansowanie oraz członków ich rodzin.
2.
Dane z wykazu, o którym mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 1 pkt 2, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych, udostępnia się następującym podmiotom:
1)
organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej, o którym mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 10 pkt 2, oraz staroście powiatu właściwego dla tego organizatora – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 4, w celu zapewnienia tworzenia i funkcjonowania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych oraz w celu zapewnienia dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej;
2)
organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej innemu niż organizator rodzinnej pieczy zastępczej, o którym mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 10 pkt 2, oraz staroście powiatu innego niż powiat organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, o którym mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 10 pkt 2 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 4 pkt 1, 3 i 13–15, oraz, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, o którym mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 10 pkt 2 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 4 pkt 2 i 4–12, w celu weryfikacji osób posiadających wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
3)
wojewodzie właściwemu dla organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, o którym mowa w pkt 1 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 4, w celu sprawowania kontroli nad realizacją zadań z zakresu pieczy zastępczej wykonywanych przez jednostki organizacyjne systemu pieczy zastępczej oraz w celu zasięgania informacji o sposobie realizacji zadań w tym zakresie;
4)
ministrowi właściwemu do spraw rodziny – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 4, w celu monitorowania realizacji niniejszej ustawy.
3.
Dane z wykazu, o którym mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 1 pkt 3, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych, udostępnia się następującym podmiotom:
1)
organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej, o którym mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 10 pkt 3, oraz staroście powiatu właściwego dla tego organizatora – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 5, w celu zapewnienia tworzenia i funkcjonowania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych oraz w celu zapewnienia dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej;
2)
organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz staroście powiatu właściwego dla tego organizatora – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 5, w celu zapewnienia tworzenia i funkcjonowania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych oraz w celu zapewnienia dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej;
3)
organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej innemu niż organizator rodzinnej pieczy zastępczej, o którym mowa w pkt 1 lub 2, oraz staroście powiatu innego niż powiat organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, o którym mowa w pkt 1 lub 2 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 5 pkt 1 i 15–17, oraz, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, o którym mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 10 pkt 3 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 5 pkt 2–14, w celu zapewnienia tworzenia i funkcjonowania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych oraz w celu zapewnienia dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej;
4)
sądowi – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 5, w celu zapewnienia dziecku rodzinnej pieczy zastępczej oraz w celu udzielenia albo nieudzielenia zgody na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego;
5)
wojewodzie właściwemu dla organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, o którym mowa w pkt 1 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 5, w celu sprawowania kontroli nad realizacją zadań z zakresu pieczy zastępczej wykonywanych przez jednostki organizacyjne systemu pieczy zastępczej oraz w celu zasięgania informacji o sposobie realizacji zadań w tym zakresie;
6)
ministrowi właściwemu do spraw rodziny – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 5, w celu monitorowania realizacji niniejszej ustawy.
4.
Dane z wykazu, o którym mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 1 pkt 4, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych, udostępnia się następującym podmiotom:
1)
staroście powiatu, o którym mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 10 pkt 4 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 6, w celu zapewnienia tworzenia i funkcjonowania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych oraz w celu zapewnienia dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej;
2)
staroście powiatu właściwego do finansowania pobytu dziecka w danej rodzinie zastępczej – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 6, w celu zapewnienia finansowania pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej;
3)
staroście powiatu innego niż powiat, o którym mowa w pkt 1 lub 2 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 6 pkt 1, 13, 15–18 i 24, oraz, za zgodą starosty, o którym mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 10 pkt 4 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 6 pkt 2, 5, 12, 14 i 20–23, w celu zapewnienia dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej;
4)
sądowi – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 6, w celu zapewnienia dziecku pieczy zastępczej, uregulowania sytuacji prawnej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej i oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz w celu udzielenia albo nieudzielenia zgody na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego;
5)
wojewodzie właściwemu ze względu na powiat, o którym mowa w pkt 1 lub 2 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 6, w celu sprawowania kontroli nad realizacją zadań z zakresu pieczy zastępczej wykonywanych przez jednostki organizacyjne systemu pieczy zastępczej oraz w celu zasięgania informacji o sposobie realizacji zadań w tym zakresie;
6)
ministrowi właściwemu do spraw rodziny – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 6, w celu monitorowania realizacji niniejszej ustawy;
7)
organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 6 pkt 1, 3 i 5, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne lub świadczenie rodzicielskie, osób pobierających te świadczenia oraz członków ich rodzin;
8)
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 6 pkt 1, 3, 5 i 23, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin;
9)
organowi realizującemu świadczenie dobry start – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 6 pkt 1, 3, 5 i 23, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie dobry start, osób pobierających świadczenie dobry start oraz członków ich rodzin;
10)
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 6 pkt 1, 3, 5 i 23, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, osób pobierających to dofinansowanie oraz członków ich rodzin.
5.
Dane z wykazu, o którym mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 1 pkt 5, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych, udostępnia się następującym podmiotom:
1)
staroście powiatu, o którym mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 10 pkt 5 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 7, w celu zapewnienia tworzenia i funkcjonowania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych oraz w celu zapewnienia dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej;
2)
staroście powiatu właściwego do finansowania pobytu dziecka w danym rodzinnym domu dziecka – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 7, w celu zapewnienia finansowania pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej;
3)
staroście powiatu innego niż powiat, o którym mowa w pkt 1 lub 2 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 7 pkt 1, 13, 15, 16 i 22, oraz, za zgodą starosty, o którym mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 10 pkt 5 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 7 pkt 2, 5, 12, 14 i 18–21, w celu zapewnienia dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej;
4)
sądowi – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 7, w celu zapewnienia dziecku pieczy zastępczej, uregulowania sytuacji prawnej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej i oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz w celu udzielenia albo nieudzielenia zgody na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego;
5)
wojewodzie właściwemu ze względu na powiat, o którym mowa w pkt 1 lub 2 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 7, w celu sprawowania kontroli nad realizacją zadań z zakresu pieczy zastępczej wykonywanych przez jednostki organizacyjne systemu pieczy zastępczej oraz w celu zasięgania informacji o sposobie realizacji zadań w tym zakresie;
6)
ministrowi właściwemu do spraw rodziny – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 7, w celu monitorowania realizacji niniejszej ustawy;
7)
organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 7 pkt 1, 3 i 5, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne lub świadczenie rodzicielskie, osób pobierających te świadczenia oraz członków ich rodzin;
8)
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 7 pkt 1, 3, 5 i 21, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin;
9)
organowi realizującemu świadczenie dobry start – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 7 pkt 1, 3, 5 i 21, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie dobry start, osób pobierających świadczenie dobry start oraz członków ich rodzin;
10)
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 7 pkt 1, 3, 5 i 21, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, osób pobierających to dofinansowanie oraz członków ich rodzin.
6.
Dane z wykazu, o którym mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 1 pkt 6, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych, udostępnia się następującym podmiotom:
1)
staroście powiatu, marszałkowi województwa i wojewodzie, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 10 pkt 6 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 8, w celu zapewnienia tworzenia i funkcjonowania instytucjonalnych form pieczy zastępczej;
2)
staroście powiatu właściwego do finansowania pobytu dziecka w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 8, z wyłączeniem danych dotyczących numeru PESEL oraz numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość, w celu zapewnienia finansowania pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
3)
staroście powiatu innego niż powiat, o którym mowa w pkt 1 lub 2 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 8, z wyłączeniem danych dotyczących numeru PESEL oraz numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość, w celu zapewnienia dzieciom instytucjonalnej pieczy zastępczej;
4)
sądowi – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 8, z wyłączeniem danych dotyczących numeru PESEL oraz numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość, w celu zapewnienia dziecku pieczy zastępczej, uregulowania sytuacji prawnej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej i oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz w celu udzielenia albo nieudzielenia zgody na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego;
5)
wojewodzie właściwemu ze względu na powiat, o którym mowa w pkt 1 lub 2 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 8, z wyłączeniem danych dotyczących numeru PESEL oraz numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość, w celu wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, sprawowania kontroli nad realizacją zadań z zakresu pieczy zastępczej wykonywanych przez jednostki organizacyjne systemu pieczy zastępczej oraz w celu zasięgania informacji o sposobie realizacji zadań w tym zakresie;
6)
ministrowi właściwemu do spraw rodziny – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 8, z wyłączeniem danych dotyczących numeru PESEL oraz numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość, w celu monitorowania realizacji niniejszej ustawy;
6a)
organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 8 pkt 1–3 i 9, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne, osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz członków ich rodzin;
7)
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 8 pkt 1–3 i 9, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin;
8)
organowi realizującemu świadczenie dobry start – dane dotyczące placówki opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 8 pkt 1–3 i 9, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie dobry start, osób pobierających świadczenie dobry start oraz członków ich rodzin;
9)
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 8 pkt 1–3 i 9, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, osób pobierających to dofinansowanie oraz członków ich rodzin.
7.
Dane z wykazu, o którym mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 1 pkt 7, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych, udostępnia się następującym podmiotom:
1)
staroście powiatu, o którym mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 10 pkt 7 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 9, w celu zapewnienia pomocy osobom usamodzielnianym;
2)
staroście powiatu właściwego ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 9, w celu zapewnienia pomocy osobom usamodzielnianym;
3)
wojewodzie właściwemu ze względu na powiat, o którym mowa w pkt 1 lub 2 – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 9, w celu sprawowania kontroli nad realizacją zadań z zakresu usamodzielnień pełnoletnich wychowanków oraz w celu zasięgania informacji o sposobie realizacji zadań w tym zakresie;
4)
ministrowi właściwemu do spraw rodziny – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 9, w celu monitorowania realizacji niniejszej ustawy;
5)
jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 9 pkt 1–6, pkt 7 – w zakresie informacji dotyczących pieczy zastępczej w odniesieniu do osoby, która skorzystała z uprawnień, o których mowa w art. 37 okres objęcia dziecka pieczą zastępczą ust. 4–6, oraz pkt 8, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz członków ich rodzin, a także osób obowiązanych do ponoszenia odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej;
6)
organowi realizującemu świadczenie dobry start – dane, o których mowa w art. 38d rejestry tworzone przez ministra właściwego do spraw rodziny ust. 9 pkt 1–4, 9 i 10, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie dobry start, osób pobierających świadczenie dobry start oraz członków ich rodzin.
Art. 38e. Udostępnianie danych z wykazu dzieci umieszczon... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...