• Art. 62. - Umowa z prowa...
  27.02.2024
Obserwuj akt

Art. 62. wspier. rodziny


Umowa z prowadzącym rodzinny dom dziecka

1.
Praca prowadzącego rodzinny dom dziecka jest wykonywana na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
2.
Z prowadzącym, o którym mowa w ust. 1, starosta lub podmiot, któremu powiat zlecił organizowanie rodzinnego domu dziecka, zawiera umowę, która określa w szczególności:
1)
strony umowy;
2)
cel i przedmiot umowy;
3)
miejsce sprawowania pieczy zastępczej;
4)
sposób i zakres finansowania działalności rodzinnego domu dziecka, ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na poszczególne cele;
5)
liczbę dzieci powierzonych prowadzącemu rodzinny dom dziecka;
6)
maksymalną liczbę dzieci, które można umieścić w danym rodzinnym domu dziecka;
6a)
gotowość do sprawowania pieczy zastępczej nad małoletnim umieszczonym w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego;
7)
wysokość wynagrodzenia przysługującego prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz sposób wypłaty;
8)
zasady korzystania ze szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji przez prowadzącego rodzinny dom dziecka;
9)
zakres niezbędnej pomocy w razie choroby prowadzącego rodzinny dom dziecka lub problemów z powierzonymi dziećmi;
10)
warunki czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem, w szczególności związanego z wypoczynkiem;
11)
wysokość kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym ma być prowadzony rodzinny dom dziecka;
12)
zasady rozliczania otrzymywanych środków;
13)
uprawnienia starosty w zakresie bieżącej kontroli wykonywania umowy;
14)
wysokość i warunki przyznawania środków finansowych na remonty lub pokrycie kosztów związanych ze zmianą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym ma być prowadzony rodzinny dom dziecka;
15)
czas, na jaki umowa została zawarta;
16)
warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy.
2a.
Starosta może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie do zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust. 2.
3.
Umowę zawiera się na okres co najmniej 5 lat.
4.
Jeżeli umowę zawierają małżonkowie, wynagrodzenie przysługuje małżonkowi wskazanemu w umowie.
5.
Przepisy art. 54 umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej ust. 7 i 7a stosuje się odpowiednio.
Art. 62. Umowa z prowadzącym rodzinny dom dziecka - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...