• Art. 75. - Umowa z rodzi...
  04.03.2024
Obserwuj akt

Art. 75. wspier. rodziny


Umowa z rodziną pomocową

1.
Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa między starostą a rodziną pomocową.
2.
Umowa określa w szczególności:
1)
strony umowy;
2)
cel i przedmiot umowy;
3)
miejsce sprawowania pieczy zastępczej;
4)
sposób i zakres finansowania pieczy zastępczej;
5)
liczbę dzieci powierzonych rodzinie pomocowej;
6)
wysokość wynagrodzeń, o których mowa w art. 85 wynagrodzenie rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka ust. 6 i 7, przysługujących rodzinie pomocowej oraz sposób ich wypłaty;
7)
zakres niezbędnej pomocy w razie choroby osób tworzących rodzinę pomocową lub problemów z powierzonymi dziećmi;
8)
uprawnienia starosty w zakresie bieżącej kontroli wykonywania umowy;
9)
czas, na jaki umowa została zawarta;
10)
warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy.
3.
O zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd.
3a.
Starosta może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie do zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust. 2, oraz do powiadamiania sądu o zawartej umowie.
4.
Jeżeli umowę zawierają małżonkowie, świadczenie przysługuje małżonkowi wskazanemu w umowie.
5.
W zakresie nieuregulowanym ustawą do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące umowy zlecenia.
6.
Czas pobytu dziecka w rodzinie pomocowej nie może przekroczyć 2 miesięcy.
Art. 75. Umowa z rodziną pomocową - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...