• Art. 87. - Przyznawanie ...
  19.04.2024
Obserwuj akt

Art. 87. wspier. rodziny


Przyznawanie świadczeń i dodatków na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

1.
Świadczenia i dodatki, o których mowa w art. 80 świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka ust. 1 i art. 81 dodatek na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego, przyznaje się od dnia:
1)
faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko lub osobę, o której mowa w art. 37 okres objęcia dziecka pieczą zastępczą ust. 2 i 3, rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
2)
od którego osoba, o której mowa w art. 37 okres objęcia dziecka pieczą zastępczą ust. 4–6, przebywa odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie wcześniej jednak niż od dnia wyrażenia przez starostę oraz odpowiednio rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka zgód, o których mowa odpowiednio w art. 37 okres objęcia dziecka pieczą zastępczą ust. 4–6.
1a.
(uchylony)
1b.
(uchylony)
2.
W przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania dziecka lub osoby, o której mowa w art. 37 okres objęcia dziecka pieczą zastępczą ust. 2–6, w związku z ich pobytem w:
1)
domu pomocy społecznej,
2)
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
3)
młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
4)
młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę,
5)
specjalnym ośrodku wychowawczym,
6)
(uchylony)
7)
(uchylony)
8)
(uchylony)
9)
hospicjum stacjonarnym,
10)
oddziale medycyny paliatywnej,
11)
areszcie śledczym,
12)
schronisku dla nieletnich,
13)
zakładzie karnym,
14)
zakładzie poprawczym,
15)
okręgowym ośrodku wychowawczym
- otrzymuje świadczenia, o których mowa w art. 80 świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka ust. 1, w wysokości nie niższej niż 20% przyznanych świadczeń.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka dodatki, o których mowa w art. 81 dodatek na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego, nie przysługują.
4.
W przypadku gdy świadczenia oraz dodatki, o których mowa w art. 80 świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka ust. 1 oraz art. 81 dodatek na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego, przysługują rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka za niepełny miesiąc kalendarzowy, świadczenia oraz dodatki wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka lub osoby, o której mowa w art. 37 okres objęcia dziecka pieczą zastępczą ust. 2–6, w danym miesiącu kalendarzowym.
5.
W przypadku powierzenia rodzinie pomocowej opieki i wychowania nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, rodzinie pomocowej wypłaca się świadczenie i dodatki przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, o których mowa w art. 80 świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka ust. 1 oraz art. 81 dodatek na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu w tej rodzinie pomocowej.
Art. 87. Przyznawanie świadczeń i dodatków na dziecko umi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 8
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...