• Ustawa o wspieraniu rodzi...
  25.06.2024

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Stan prawny aktualny na dzień: 25.06.2024

Dz.U.2024.0.177 t.j. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Obserwuj akt

DZIAŁ VIII. Kara pieniężna

1.
Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 197d zalecenia pokontrolne wojewody ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 do 15 000 zł.
2.
Kto wykonuje zadania placówki wsparcia dziennego, placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego lub ośrodka adopcyjnego bez zezwolenia odpowiednio wójta, starosty albo wojewody lub bez zlecenia odpowiednio wójta, starosty albo marszałka województwa, podlega karze w wysokości 10 000 zł.
3.
Karę, o której mowa w ust. 2, nakłada wojewoda po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego. Przepisy art 197a–197c, art. 197f rozporządzenie w sprawie prowadzenia kontroli i art. 197g odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
4.
W przypadku wykonywania przez jeden podmiot zadań placówki wsparcia dziennego, placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego lub ośrodka adopcyjnego w sposób określony w ust. 2, w więcej niż jednym miejscu, karę wymierza się osobno za każde miejsce, w którym wykonywane są te zadania.
1.
Karę pieniężną, o której mowa w art. 198 czyny zagrożone karą pieniężną, wymierza, w drodze decyzji, wojewoda.
2.
Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rodziny.
3.
Od nieuiszczonej w terminie kary pieniężnej pobiera się odsetki ustawowe za opóźnienie.
4.
Egzekucja kary pieniężnej wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 3, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5.
Kara pieniężna jest wpłacana na rachunek bieżący dochodów wojewody.
Wpływy z tytułu kary pieniężnej, o której mowa w art. 198 czyny zagrożone karą pieniężną, stanowią dochód budżetu państwa.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...