• Ustawa o wspieraniu rodzi...
  16.06.2024

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Stan prawny aktualny na dzień: 16.06.2024

Dz.U.2024.0.177 t.j. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:
1)
analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
2)
wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
3)
rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
4)
podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
5)
pomocy w integracji rodziny;
6)
przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
7)
dążeniu do reintegracji rodziny.
2.
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:
1)
pracy z rodziną;
2)
pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.
3.
Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.
Orzeczenia: 1
Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:
1)
instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;
2)
placówek wsparcia dziennego;
3)
rodzin wspierających.
Orzeczenia: 1
Jeżeli obowiązujące przepisy uzależniają prawo do świadczeń i dodatków od dochodu dziecka, do dochodu dziecka nie wlicza się renty, o której mowa w art. 446 odpowiedzialność za szkody majątkowe wynikające ze śmierci poszkodowanego § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890 i 1933), oraz miesięcznego świadczenia na zapewnienie środków utrzymania, o którym mowa w art. 7533 zabezpieczenie roszczeń w formie miesięcznego świadczenia na zapewnienie utrzymania § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...