• Art. 16a. - Fundusz Szer...
  31.07.2021
Obserwuj akt

Art. 16a. rozw.usług telekomun


Fundusz Szerokopasmowy

1.
Tworzy się Fundusz Szerokopasmowy, zwany dalej „Funduszem”, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
2.
Fundusz jest państwowym funduszem celowym.
3.
Przychodami Funduszu są:
1)
wpływy z opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji, o których mowa w art. 184 opłaty za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
2)
15% wpływów z opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, o których mowa w art. 185 opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1;
3)
wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 29d informacje przekazywane Prezesowi UKE przez Głównego Geodetę Kraju ust. 13 niniejszej ustawy oraz art. 209 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy ust. 1 i 11 ustawy, o której mowa w pkt 1;
4)
odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie na podstawie art. 78d przyjmowanie w zarządzanie wolnych środków państwowych funduszy celowych ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5)
dotacje z budżetu państwa;
6)
środki Funduszu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.)..
4.
Środki Funduszu przeznacza się na:
1)
działania wspierające rozwój szybkich sieci telekomunikacyjnych poprzez dofinansowanie lub udzielanie pożyczek na budowę lub przebudowę tych sieci oraz wykonywanie przyłączy telekomunikacyjnych do lokalizacji użytkownika końcowego;
2)
działania mające na celu pobudzenie popytu użytkowników końcowych na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu poprzez dofinansowanie zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu urządzeń multimedialnych oraz organizacji szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe lub udziału w tych szkoleniach;
3)
koszty związane z obsługą Funduszu.
5.
Wsparcia ze środków Funduszu udziela się w drodze otwartego i niedyskryminacyjnego naboru wniosków o udzielenie wsparcia.
6.
Warunkiem ubiegania się o wsparcie ze środków Funduszu jest spełnienie wymagań określonych każdorazowo dla danego naboru wniosków o udzielenie wsparcia.
7.
Wsparcia ze środków Funduszu udziela się na podstawie umowy zawartej pomiędzy dysponentem Funduszu a beneficjentem.
8.
Dysponent Funduszu może, w drodze umowy, powierzyć, za wynagrodzeniem, instytucji mu podległej lub przez niego nadzorowanej wykonywanie w jego imieniu zadań w zakresie udzielania wsparcia, w tym zawierania umów o udzielenie wsparcia oraz kontrolowania i rozliczania udzielonego wsparcia. Wynagrodzenie instytucji jest kosztem związanym z obsługą Funduszu.
9.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania wsparcia ze środków Funduszu, mając na uwadze przeznaczenie środków Funduszu i racjonalne gospodarowanie tymi środkami.
Art. 16a. Fundusz Szerokopasmowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...